PL / EN / DE / UK


Praca socjalna

Praca socjalna to profesjonalna działalność zawodowa w dziedzinach związanych z analizowaniem, monitorowaniem, ewaluacją problemów społecznych, a także rozwiązywaniem tych problemów na poziomie jednostek, grup społecznych i społeczności lokalnych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku “Praca socjalna” posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia relacji międzyludzkich, natury zjawisk i procesów społecznych. Wyposażony jest w wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą zrozumienie systemu “człowiek – środowisko” oraz umożliwiającą rozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. Posiada wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału dóbr i usług oraz działalność służb społecznych.

Wyposażony w wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznym i prawnych absolwent studiów na kierunku “Praca socjalna” umie rozwiązywać problemy społeczne w sytuacjach, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc – gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ‘Praca socjalna’ jest przygotowany to wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

WIEDZA:

W ramach kierunku studiów student zdobędzie wiedzę z zakresu m.in. z takich przedmiotów, jak: teoretyczne podstawy pracy socjalnej, biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, psychologia ogólna, psychologia kliniczna z elementami psychiatrii, profilaktyka społeczna, metodyka pracy socjalnej, techniki negocjacji i mediacji, problemy penitencjarystyki i opieki postpenitencjarnej, praca z dzieckiem w rodzinie dysfunkcyjnej, rodzinne poradnictwo socjalne, gerontologia społeczna, superwizja w pracy socjalnej, animacja kulturalno-oświatowa.

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETECJE:

Absolwent posiada kompetencje i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: jest wyposażony w umiejętność dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; potrafi stosować odpowiednie metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości/umiejętności zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, nieprzystosowania społecznego, patologii społecznej, uchodźstwa; posiada umiejętności nieodzowne do przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem, ma zdolność pobudzania samozaradności (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego; potrafi inspirować działania prowadzące do pozytywnych zmian społecznych; jest przygotowany do inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w środowisku lokalnym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Jest przygotowany do pełnienia ról w takich formach pracy socjalnej jak: ratownictwo (interwencja kryzysowa), opieka i pomoc. W szczególności wiedza i nabyte sprawności predysponują absolwenta do pracy: w ośrodkach pomocy społecznej, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych, osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie lub fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców, w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym, na własny rachunek, poprzez tworzenie samodzielnych firm o charakterze usługowym, bądź zajmujących się diagnozowaniem i kreowaniem działań prospołecznych.

Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log