PL / EN / DE / UK


Projekt – lepszy nauczyciel lepsza szkoła

Realizacja: Podniesienie kompetencji 30 studentów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez opracowanie nowego programu kształcenia nauczycieli. Nowy program kształcenia nauczycieli będzie opracowany w oparciu o modele wypracowane w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli.

Fundusze: Łączna kwota projektu to ponad 560 000, 00 PLN. Projekt realizowany i rozliczany jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu.

Grupa docelowa: Studenci I stopnia na kierunku Pedagogika na specjalności nauczycielskiej. Do projektu zostanie zrekrutowanych 30 studentów (28 k / 2 m) – nabór 2018 / 2019, którzy będą realizowali program kształcenia na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Pedagogika na specjalności nauczycielskiej (Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna) w oparciu o opracowany w projekcie program kształcenia.

Działania: Projekt zakłada opracowanie nowego programu kształcenia nauczycieli; Prowadzenie wykładów i zajęć dla studentów; Praktyki dla studentów; Konsultacje i mentoring dla studentów

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

  • Instytucja Pośrednicząca:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Numer projektu: POWR.03.01.00-00-KN28/18-00
  • Tytuł projektu: Lepszy nauczyciel – lepsza szkoła
  • Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do  2021-09-30

Biuro projektu: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18, pokój 3

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log