PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.16/09/2020

Rozpoczęcie roku akademickiego dla semestru 1 studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunkach pedagogicznych

Rozpoczęcie studiów 1 stopnia na kierunku Pedagogika oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna odbędzie się w dniu 3.10.2020r. /sobota/ o godzinie 8:30 w sali 2 przy ul. Niedziałkowskiego 18.

Plany będą udostępnione wszystkim Studentom w tym dniu, po rozpoczęciu.

Rozpoczęcie roku akademickiego dla semestru 1 studiów II stopnia na kierunku Pedagogika

Rozpoczęcie roku akademickiego dla semestru 1 studiów II stopnia na kierunku Pedagogika odbędzie się w dniu 3.10.2020r. o godzinie 8:00 w sali 110 przy ul. Niedziałkowskiego 18.

Plany będą udostępnione wszystkim Studentom w tym dniu, po rozpoczęciu.

08/06/2020

Ankieta dla studentów

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i dynamicznymi zmianami w sposobie odbywania studiów wyższych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na uwadze, aby ta trudna sytuacja, w szczególności związana ze spadkiem dochodów, nie była przeszkodą w odbywaniu lub podejmowaniu studiów. Dlatego też Ministerstwo zamierza rozpocząć działania zmierzające do usprawnienia funkcjonującego od 1998 r. systemu preferencyjnych kredytów studenckich.

W związku z tym Ministerstwo wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało krótką ankietę dla studentów, która pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie.

Ankieta znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem https://badania.opi.org.pl/index.php/237241

Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety, która będzie aktywna do 17 czerwca br.

02/06/2020

Oświadczenie studenta przystępującego zdalnie do obrony w WSZiA w Opolu

Oświadczenie do pobrania:

http://test.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/06/Oświadczenie-studenta-przystępującego-zdalnie-do-obrony-w-WSZiA-w-Opolu.pdf

25/05/2020

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Egzamin dyplomowy może odbywać się w formie:
  – on-line (zasady poniżej),
  – tak zwanej hybrydowej (Promotor i Student w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem norm sanitarnych na Uczelni, Przewodniczący i Recenzent w kontakcie zdalnym),
  – dopuszcza się również formę tradycyjną zgodna z klasyczną procedurą obrony, jednak z pełnym zachowaniem wymogów sanitarnych określonych w Zarządzeniu Rektora, a związanych z kontaktem bezpośrednim.
 2. Za organizację i przeprowadzenie egzaminu zdalnego odpowiada Promotor dyplomujący.
 3. Do egzaminu zdalnego obowiązują procedury, terminy, dokumenty oraz zatwierdzona praca jak dla egzaminu tradycyjnego, w formie elektronicznej, uzupełnione o oświadczenie studenta wskazane w niniejszych zasadach.
 4. Promotor zwraca się do Dziekana w sprawie zgody na przeprowadzenie egzaminu zdalnego nie później niż 7 dni przed planowaną datą egzaminu. Dziekanat przesyła na adres e-mail Przewodniczącemu Komisji egzaminacyjnej skan protokołu oraz recenzji pracy. Dokumenty z obrony są podpisywane przez członków Komisji w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie dokumentów z podpisem) i dostarczane drogą elektroniczną do Dziekanatu. Po powrocie do normalnego funkcjonowania uczelni, członkowie Komisji będą zobowiązani do złożenia dodatkowo podpisu na wydrukach dokumentów przekazanych elektronicznie.
 5. Student co najmniej na 7 dni przed terminem egzaminu składa podanie elektroniczne o przygotowanie dokumentów do egzaminu i załącza do niego oświadczenie-deklarację o chęci przystąpienia do zdalnego egzaminu dyplomowego. Te oryginalne dokumenty muszą być dostarczone do Dziekanatu (po przywróceniu normalnego funkcjonowania Uczelni). Dostarczenie dokumentów oryginalnych jest warunkiem koniecznym, aby zakończyć proces dyplomowania i wydać dyplom ukończenia studiów.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej Google Meet lub MS Teams.
 7. Pełna sesja egzaminu dyplomowego jest nagrywana i przekazane na serwer uczelniany.
 8. Student musi dysponować komputerem umożliwiającym pracę z aplikacją Google Meet lub MS Teams, w tym kamerą oraz mikrofonem zapewniającymi odpowiednią jakość przekazu audio i wideo.
 9. Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest do przygotowania pomieszczenia spełniającego następujące warunki: pomieszczenie musi umożliwiać zamknięcie na czas trwania egzaminu; w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu nie mogą znajdować się inne osoby, w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu nie mogą znajdować się inne urządzenia elektroniczne (komputery, tablety, telefony, dyktafony, urządzenia radiowe itp.) poza komputerem służącym dyplomantowi do udziału w egzaminie.
 10. Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków z pkt 9 skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu i jest równoważne z zakończeniem egzaminu z oceną niedostateczną.
 11. Przed rozpoczęciem egzaminu student ma obowiązek:
  a) okazać do kamery dokument tożsamości pozwalający na ustalenie i potwierdzenie tożsamości studenta; w wypadku braku możliwości jednoznacznej weryfikacji tożsamości studenta przystępującego do egzaminu Komisja nie przeprowadza egzaminu dyplomowego;
  b) oświadczyć, że wyraża zgodę na utrwalanie egzaminu do celów dokumentacji przebiegu egzaminu dyplomowego;
  c) przedstawić kamerą obraz pełnego pomieszczenia, w którym znajduje się student (np. obrót kamerą o 360stopni);
  d) oświadczyć do kamery, że zna, rozumie i akceptuje warunki przeprowadzania egzaminu oraz, że spełnił warunki określone w pkt 9;
  e) oświadczyć, że jest w pełni świadom trybu przeprowadzania egzaminu i czuje się zdolny do uczestnictwa w egzaminie.
 12. Przed przystąpieniem do egzaminu Przewodniczący powinien stwierdzić do kamery, że student złożył oświadczenia zgodnie z pkt 11.
 13. W trakcie egzaminu student ma obowiązek udostępniać głos oraz obraz z kamery oraz znajdować się przez cały czas trwania egzaminu w kadrze kamery.
 14. Do udzielania wyjaśnień i zapisów dokonywanych przez studenta należy wykorzystać dostępne w Google Meet lub MS Teams narzędzie (tablica, prezentacja PowerPoint, itp.)
 15. Po zakończeniu egzaminu Komisja ogłasza wynik egzaminu oraz informuje studenta o tym, że ostateczne uzyskanie dyplomu uzależnione jest od dostarczenia przez studenta kompletu papierowych dokumentów po przywróceniu normalnej pracy uczelni.

Rekrutacja 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracuje i prowadzi rekrutację od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 15:15, a od czerwca także w soboty 8:15 – 14:00

Podczas osobistych wizyt w uczelni ze względów bezpieczeństwa prosimy o zachowanie następujących zasad:

 • dezynfekcja rąk po wejściu na teren uczelni
 • noszenie maseczki ochronnej podczas całej wizyty
 • wpisanie się do rejestru wejść
 • zachowanie bezpiecznego dystansu

Jeżeli w ciągu ostatnich dni mieliście kontakt z kimś chorym, albo macie objawy przeziębienia takie jak temperatura czy kaszel, wtedy w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o odłożenie wizyty na późniejszy termin.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 927 114 albo 515 927 117

Wytyczne dotyczące organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Zajęcia dydaktyczne do końca semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 prowadzone są jedynie  w formie zdalnej.
 2. Sesja zaliczeniowa, egzaminacyjna i poprawkowa w semestrze letnim odbywa się zgodnie z organizacją roku akademickiego w systemie zdalnym.
21/05/2020

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

13/05/2020

Informacja dotyczącą weryfikacji efektów uczenia się określonych w programie studiów

Informację dotyczącą terminu i formy przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia z danego przedmiotu oraz wykorzystywanego narzędzia otrzymają Państwo na platformie e-learningowej od swoich nauczycieli akademickich  do końca maja

24/04/2020

Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 24 kwietnia 2020r. kształcenie na studiach i studiach podyplomowych zostaje zawieszone do 24 maja.
Zajęcia dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych WSZiA w Opolu odbywają się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – platformy internetowej.

20/04/2020

Biblioteka

Informujemy, że od 20 kwietnia umożliwiamy wypożyczanie książek z naszej biblioteki na poniższych zasadach:

 • prosimy o wybieranie książek z naszego katalogu, który mieści się pod linkiem: http://test.wszia.opole.pl/lib/
 • listę tytułów wraz z imieniem i nazwiskiem osoby wypożyczającej prosimy przesyłać na mail biblioteki:
 • książki będą do odebrania na następny dzień od złożenia zamówienia
 • po zamówione książki należy udać do się do budynku szkoły na ul. Niedziałkowskiego 18, w godzinach od 9.00 do 15.00, po podaniu swojego nazwiska zostaną wydane one z portierni

Dodatkowe informacje:

 • książki zostaną przypisane do indywidualnego konta bibliotecznego studenta, z uwagi na specyfikę sytuacji, nie jest obecnie wymagane posiadanie założonej karty bibliotecznej
 • maksymalny limit wypożyczanych książek to 6 egzemplarzy na jedną osobę
 • termin zwrotu książek zostaje wydłużony do trzech miesięcy od momentu wypożyczenia

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biblioteką:

 • telefoniczny 515 926 859
 • mailowy

 

25/03/2020

Informacja dla studentów o możliwości wsparcia finansowego w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Przypominamy, iż każdy student który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o jednorazową zapomogę z funduszu stypendialnego.

Podstawą wnioskowania o wsparcie może być w szczególności utrata przez studenta lub członka  jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego w funkcjonowaniu pracodawców.

Student zobowiązany jest udokumentować utratę źródła dochodu przez siebie lub członka swojej rodziny. Wniosek o zapomogę powinien być złożony w terminie do 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.

Ponadto, każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł może ubiegać się o stypendium socjalne.

Dział stypendialny

stypendia@poczta.wszia.opole.pl

tel. 515 927 197 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Wnioski i szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie:

http://test.wszia.opole.pl/strefa-studenta/stypendia/

18/03/2020

Uwaga studenci!!!

Starostowie poszczególnych semestrów proszeni są o PILNY kontakt z Dziekanatem w celu uzyskania haseł dostępu do kursów na platformie e-learningowej.

Jednocześnie przypominamy o konieczności założenia konta na platformie pod adresem: https://e.wszia.opole.pl/login/index.php

17/03/2020

Uwaga!

Szanowni Państwo,
zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na terenie uczelni pozostaną jedynie osoby niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, a zatem:

 1. Opłaty prosimy dokonywać w formie przelewów. Kasa uczelni jest nieczynna.
 2. Uczelnia nie będzie nakładać kar za nieoddanie książek w terminie. Jednocześnie informujemy, że biblioteka jest nieczynna.
 3. Zwracamy się z prośbą o zakładanie kont na platformie: https://e.wszia.opole.pl/login/index.php
  Od 21 marca będą pojawiać się materiały i instrukcje od poszczególnych wykładowców. Logując się na platformę, zamiast liter w numerze indeksu prosimy wstawić “0”. Przykładowo jeśli ktoś ma nr ZH28453 to wpisuje 028453. W razie kłopotów prosimy o kontakt mailowy z administratorem: m.hanulewicz@poczta.wszia.opole.pl
 4. Prosimy ograniczyć do niezbędnego MINIMUM wizyty na uczelni, a najlepiej nie planować ich wcale. Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz Facebookowy profil, lub kontaktować się telefonicznie z dziekanatem. Nasz portier każdorazowo będzie decydował o tym, czy jest to przypadek szczególny i czy dana osoba zostanie wpuszczona na teren uczelni.
 5. Prosimy również w miarę możliwości o zapisywanie się do naszej grupy „Studenci WSZiA” – https://www.facebook.com/groups/2053579108205637/
 6. Prosimy o PILNY kontakt z dziekanatem osoby, które nie zaliczyły jeszcze sesji.
13/03/2020

Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone

Premier Jarosław Gowin 12 marca 2020 r. podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone

Older Posts »
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log