PL / EN / DE / UK

Trwa ładowanie ...

Szlachetna paczka

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i wesprzeć tak szlachetną inicjatywę. Trzymamy kciuki za galę a Was zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://nto.plStrefa studenta

Formy pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu:

STAWKI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w pok. nr 104 (Rektorat) przy ul. Niedziałkowskiego 18 w terminach:

 • od 02 września do 20 października w semestrze zimowym
 • od 01 lutego do 20 marca w semestrze letnim

Informacje pod numerem telefonu: 515-927-197
lub e-mailowo:

WAŻNE

 1. Zmiany w przyznawaniu stypendium socjalnego w roku akademickim 2019 / 2020.
  Istotną zmianą w przypadku student, który ubiega się o stypendium socjalne, a jego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( obecnie 528,00 ) jest wprowadzenie obowiązku dołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.
  Zaświadczenie to musi być aktualne i powinno obejmować okres od roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie do chwili obecnej.
  W przypadku niedołączenia do wniosku zaświadczenie z MOPS, GOPS lub dołączenie zaświadczenia, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu NIE KORZYSTA z pomocy społecznej UKS ma obowiązek odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi, chyba że ten udokumentuje źródła utrzymania rodziny.
 2. Wg art. 93 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.”
 3. Wg art. 93 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
  1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
  2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
   a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
   b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.”

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 3. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej
 4. Wniosek o przyznanie stypendium rektora
 • Odwołanie do Komisji Stypendialnej
 • Oświadczenie prawdziwości zeznań
 • Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz sposób ich opiniowania

Regulamin stypendialny 2019/2020

UWAGA!

Szczegółowe informacje odnośnie trybu przyznawania stypendiów, wymaganych dokumentów i rodzajów dochodów (wymagających udokumentowania) dostępne są w regulaminie pomocy materialnej dla studentów, w pouczeniach do odpowiednich wniosków oraz na stronie MNiSW.

mgr Bartłomiej Roczek Pełnomocnik Rektora ds. studentów z niepełnosprawnością

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log