PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.14/09/2020

Konsultacje dla studentów – sesja egzaminacyjna poprawkowa

dr Janicki Marek – 19.09.2020 r. (sobota) godz. 9:30 s. 210N

dr Reiss Ferdynand – 19.09.2020 r. (sobota) godz. 11:30 s. 107N

mgr Piróg Elżbieta – 22.09.2020 r. (wtorek) godz. 15:00 (egzamin dzienne/zaoczne); 19.09.2020 r. (sobota) godz. 8:00 (egzamin zaoczne/dzienne) s. 110N

mgr inż. Mstowska Iwona – konsultacje: 22.09.2020 r. (wtorek) godz. 15:00-16:00 s. 2N (dzienne/zaoczne); 19.09.2020 r. (sobota) godz. 8:00-9:00 s.2N; kolejne terminy zaliczeń i egzaminów na platformie;

mgr Książek Jan – konsultacje 26.09.2020 r. (sobota) godz. 10:00 s. 111N

mgr Czekaj-Kocyba Eleonora – 26.09.2020 r. (sobota) godz. 12:00 s.111N

prof. Saienko Volodymyr – 26.09.2020 r. (sobota) godz. 12:00 s.210N

08/07/2020

Egzamin poprawkowy – dr F. Reiss

Test zaliczeniowy w ramach egzaminu poprawkowego u dr F. Reissa dostępny będzie na platformie e-learningowej dn. 12.07.2020 r. (niedziela) w godz. 11:00-14:00.

07/07/2020

Uwaga studenci II sem. I stopnia Zarządzanie

Na platformie e-learningowej został umieszczony terminarz egzaminu z Makroekonomii.

Dr J.Ratajczak prosi o zapoznanie się z harmonogramem.

Egzamin z języków obcych – II termin

Egzamin z języka (angielski lub niemiecki do wyboru) dla studentów, którzy jeszcze nie mają zaliczenia z tego przedmiotu odbędzie się na platformie e-lerningowej (Kursy – > Kursy elearningowe według nazwisk prowadzących -> Języki obce – kursy). Do testu należy się zapisać z wykorzystaniem poniższych haseł.

 1. Czwartek 09.07.2020r.
  • godz. 20.00 język angielski hasło: JA2020_gr1
  • godz. 19.00 język niemiecki hasło: JN2020_gr1
 2. Niedziela 12.07.2020r.
  • godz. 12.00 język angielski hasło: JA2020_gr2
  • godz. 11.00 język niemiecki hasło: JN2020_gr2

Konsultacje u prof.dr hab.V. Saienko

Konsultacje seminaryjne prof.dr hab.V.Saienko odbędą się 8 07 2020r. godz. 12.00 ul.Niedziałkowskiego 18

30/06/2020

Egzamin z języków obcych – I termin

Brak dostępu!

13/06/2020

Dodatkowy termin konsultacji bezpośrednich Prof.dr hab. R. Rauze Rauzińskiego

Dodatkowy termin konsultacji Prof.dr hab.R.Rauze Rauzińskiego został  wyznaczony na 27 czerwca 2020r. godz. 9.00

Zapisy pod nr tel. 515 927 117 do 24 czerwca 2020r.

08/06/2020

Ankieta dla studentów

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i dynamicznymi zmianami w sposobie odbywania studiów wyższych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na uwadze, aby ta trudna sytuacja, w szczególności związana ze spadkiem dochodów, nie była przeszkodą w odbywaniu lub podejmowaniu studiów. Dlatego też Ministerstwo zamierza rozpocząć działania zmierzające do usprawnienia funkcjonującego od 1998 r. systemu preferencyjnych kredytów studenckich.

W związku z tym Ministerstwo wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało krótką ankietę dla studentów, która pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie.

Ankieta znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem https://badania.opi.org.pl/index.php/237241

Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety, która będzie aktywna do 17 czerwca br.

02/06/2020

Oświadczenie studenta przystępującego zdalnie do obrony w WSZiA w Opolu

Oświadczenie do pobrania:

http://test.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/06/Oświadczenie-studenta-przystępującego-zdalnie-do-obrony-w-WSZiA-w-Opolu.pdf

01/06/2020

Podstawy logistyki – 2 semestr Logistyka

Zaliczenie u prof. dr hab. P. Blaika z przedmiotu Podstawy logistyki (Logistyka I stopnia , niestacjonarne, semestr drugi) odbędzie się dn. 27.06.2020 r. (sobota).

Forma: online

Godzina: 13:00

29/05/2020

Zaliczenia i egzaminy dla kierunków

Brak dostępu!

28/05/2020

Zapisy na konsultacje bezpośrednie dla studentów NIESTACJONARNYCH

Brak dostępu!

Zapisy na konsultacje bezpośrednie dla studentów STACJONARNYCH

Brak dostępu!

25/05/2020

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Egzamin dyplomowy może odbywać się w formie:
  – on-line (zasady poniżej),
  – tak zwanej hybrydowej (Promotor i Student w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem norm sanitarnych na Uczelni, Przewodniczący i Recenzent w kontakcie zdalnym),
  – dopuszcza się również formę tradycyjną zgodna z klasyczną procedurą obrony, jednak z pełnym zachowaniem wymogów sanitarnych określonych w Zarządzeniu Rektora, a związanych z kontaktem bezpośrednim.
 2.  Za organizację i przeprowadzenie egzaminu zdalnego odpowiada Promotor dyplomujący.
 3. Do egzaminu zdalnego obowiązują procedury, terminy, dokumenty oraz zatwierdzona praca jak dla egzaminu tradycyjnego, w formie elektronicznej, uzupełnione o oświadczenie studenta wskazane w niniejszych zasadach.
 4. Promotor zwraca się do Dziekana w sprawie zgody na przeprowadzenie egzaminu zdalnego nie później niż 7 dni przed planowaną datą egzaminu. Dziekanat przesyła na adres e-mail Przewodniczącemu Komisji egzaminacyjnej skan protokołu oraz recenzji pracy. Dokumenty z obrony są podpisywane przez członków Komisji w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie dokumentów z podpisem) i dostarczane drogą elektroniczną do Dziekanatu. Po powrocie do normalnego funkcjonowania uczelni, członkowie Komisji będą zobowiązani do złożenia dodatkowo podpisu na wydrukach dokumentów przekazanych elektronicznie.
 5. Student co najmniej na 7 dni przed terminem egzaminu składa podanie elektroniczne o przygotowanie dokumentów do egzaminu i załącza do niego oświadczenie-deklarację o chęci przystąpienia do zdalnego egzaminu dyplomowego. Te oryginalne dokumenty muszą być dostarczone do Dziekanatu (po przywróceniu normalnego funkcjonowania Uczelni). Dostarczenie dokumentów oryginalnych jest warunkiem koniecznym, aby zakończyć proces dyplomowania i wydać dyplom ukończenia studiów.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej Google Meet lub MS Teams.
 7. Pełna sesja egzaminu dyplomowego jest nagrywana i przekazane na serwer uczelniany.
 8. Student musi dysponować komputerem umożliwiającym pracę z aplikacją Google Meet lub MS Teams, w tym kamerą oraz mikrofonem zapewniającymi odpowiednią jakość przekazu audio i wideo.
 9. Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest do przygotowania pomieszczenia spełniającego następujące warunki: pomieszczenie musi umożliwiać zamknięcie na czas trwania egzaminu; w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu nie mogą znajdować się inne osoby, w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu nie mogą znajdować się inne urządzenia elektroniczne (komputery, tablety, telefony, dyktafony, urządzenia radiowe itp.) poza komputerem służącym dyplomantowi do udziału w egzaminie.
 10. Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków z pkt 9 skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu i jest równoważne z zakończeniem egzaminu z oceną niedostateczną.
 11. Przed rozpoczęciem egzaminu student ma obowiązek:
  a) okazać do kamery dokument tożsamości pozwalający na ustalenie i potwierdzenie tożsamości studenta; w wypadku braku możliwości jednoznacznej weryfikacji tożsamości studenta przystępującego do egzaminu Komisja nie przeprowadza egzaminu dyplomowego;
  b) oświadczyć, że wyraża zgodę na utrwalanie egzaminu do celów dokumentacji przebiegu egzaminu dyplomowego;
  c) przedstawić kamerą obraz pełnego pomieszczenia, w którym znajduje się student (np. obrót kamerą o 360stopni);
  d) oświadczyć do kamery, że zna, rozumie i akceptuje warunki przeprowadzania egzaminu oraz, że spełnił warunki określone w pkt 9;
  e) oświadczyć, że jest w pełni świadom trybu przeprowadzania egzaminu i czuje się zdolny do uczestnictwa w egzaminie.
 12. Przed przystąpieniem do egzaminu Przewodniczący powinien stwierdzić do kamery, że student złożył oświadczenia zgodnie z pkt 11.
 13. W trakcie egzaminu student ma obowiązek udostępniać głos oraz obraz z kamery oraz znajdować się przez cały czas trwania egzaminu w kadrze kamery.
 14. Do udzielania wyjaśnień i zapisów dokonywanych przez studenta należy wykorzystać dostępne w Google Meet lub MS Teams narzędzie (tablica, prezentacja PowerPoint, itp.)
 15. Po zakończeniu egzaminu Komisja ogłasza wynik egzaminu oraz informuje studenta o tym, że ostateczne uzyskanie dyplomu uzależnione jest od dostarczenia przez studenta kompletu papierowych dokumentów po przywróceniu normalnej pracy uczelni.

(więcej…)

Rekrutacja 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracuje i prowadzi rekrutację od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 15:15, a od czerwca także w soboty 8:15 – 14:00

Podczas osobistych wizyt w uczelni ze względów bezpieczeństwa prosimy o zachowanie następujących zasad:

 • dezynfekcja rąk po wejściu na teren uczelni
 • noszenie maseczki ochronnej podczas całej wizyty
 • wpisanie się do rejestru wejść
 • zachowanie bezpiecznego dystansu

Jeżeli w ciągu ostatnich dni mieliście kontakt z kimś chorym, albo macie objawy przeziębienia takie jak temperatura czy kaszel, wtedy w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o odłożenie wizyty na późniejszy termin.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 927 114 albo 515 927 117

Older Posts »
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log