PL / EN / DE / UK


Misja i cele strategiczne

MISJA I CELE STRATEGICZNE

Misją WSZiA jest prowadzenie badań i zapewnienie kształcenia na najwyższym poziomie, zgodnie z kryteriami horyzontalnymi zawartymi w polityce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, dostosowanymi do wymogów rynku pracy i potrzeb społecznych.

Misją Wydziału Ekonomicznego jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i twórczych kadr poprzez wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje które umożliwią im skuteczne konkurowanie na rynku pracy, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej.

Misja ta realizowana jest w trzech symbiotycznych płaszczyznach, a mianowicie:

  • kształceniu specjalistów z zakresu zarządzania, ekonomii, logistyki, finansów i rachunkowości informatyki i ekonometrii, którzy jako menedżerowie, przedsiębiorcy, doradcy i pracownicy nauki wzmocnią w sposób istotny potencjał intelektualny środowiska gospodarczego regionu i kraju w duchu humanizmu, demokracji i tolerancji;
  • budowaniu postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych poprzez współpracę z organami władzy samorządowej i administracyjnej, opracowywanie raportów możliwych służących podmiotom gospodarczym oraz aktywną współpracę z innymi instytucjami edukacyjnymi i organizacjami gospodarczymi oraz przedsiębiorstwami.
  • prowadzeniu badań naukowych w sferze nauk o zarządzaniu, logistyce, finansów i rachunkowości i ekonomii.

Efektywne kształcenie studentów oznacza w praktyce m.in. wyposażenie absolwentów w umiejętności poruszania się po niezwykle burzliwym współczesnym rynku pracy. To zadanie realizujemy niezwykle skutecznie. Z badań Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wynika m.in., absolwenci WSZiA mają najwyższy wskaźnik zatrudnienia oraz najwyższe wynagrodzenie wśród wszystkich absolwentów uczelni wyższych na Opolszczyźnie. Nic więc dziwnego, że w 2009 r. WSZiA przyznany został przez samorząd gospodarczy województwa Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez samorząd gospodarczy woj. opolskiego i śląskiego w kategorii instytucji wspierającej rozwój gospodarki rynkowej i edukującej na potrzeby firm. W 2011 r. uczelnia została także laureatem Opolskiej Nagrody Jakości a 2012 r. Polskiej Nagrody Jakości w obszarze edukacji.

Strategia Wydziału Ekonomicznego

Cel główny: Zwiększanie zdolności konkurencyjnej Wydziału Ekonomicznego WSZiA w Opolu na rynkach edukacyjnych.

Cel główny realizowany jest poprzez szczegółowe cele strategiczne do których zaliczyć można:

  • umacnianie roli Wydziału poprzez rozwój nowych kierunków, specjalności i profili studiów, dostosowanych do regionalnego rynku pracy i zapotrzebowania społecznego (przykładem mogą być cieszące się powodzeniem, unikalne w skali kraju i regionu takie specjalności, jak: zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna czy marketing sportowy (na kierunku zarządzanie); logistyka humanitarna (na kierunku logistyka), czy administracja wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego (na kierunku administracja).
  • efektywne kształcenie studentów i prowadzenie badań naukowych, a jednocześnie racjonalne wykorzystywanie zasobów Wydziału,
  • systematyczny rozwój kadry naukowo-dydaktycznej,
  • permanentne unowocześnianie bazy dydaktycznej,
  • udział zespołów badawczych Wydziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz rozwijanie współpracy z krajowymi, europejskimi i światowymi uczelniami w zakresie doskonalenia kształcenia i realizacji badań naukowych,
  • umacnianie więzi Wydziału z przedsiębiorstwami, organami samorządowymi i społecznymi, stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • umacnianie roli Wydziału jako regionalnego centrum badań nad gospodarką regionu.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log