PL / EN / DE / UK
Polska Nagroda Jakości

zdjęcie_prawa_strUroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2012 na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie prestiżowa statuetka została przekazana na ręce Rektora uczelni – prof. Mariana Duczmala.25/05/2020

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 1. Egzamin dyplomowy może odbywać się w formie:
  – on-line (zasady poniżej),
  – tak zwanej hybrydowej (Promotor i Student w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem norm sanitarnych na Uczelni, Przewodniczący i Recenzent w kontakcie zdalnym),
  – dopuszcza się również formę tradycyjną zgodna z klasyczną procedurą obrony, jednak z pełnym zachowaniem wymogów sanitarnych określonych w Zarządzeniu Rektora, a związanych z kontaktem bezpośrednim.
 2. Za organizację i przeprowadzenie egzaminu zdalnego odpowiada Promotor dyplomujący.
 3. Do egzaminu zdalnego obowiązują procedury, terminy, dokumenty oraz zatwierdzona praca jak dla egzaminu tradycyjnego, w formie elektronicznej, uzupełnione o oświadczenie studenta wskazane w niniejszych zasadach.
 4. Promotor zwraca się do Dziekana w sprawie zgody na przeprowadzenie egzaminu zdalnego nie później niż 7 dni przed planowaną datą egzaminu. Dziekanat przesyła na adres e-mail Przewodniczącemu Komisji egzaminacyjnej skan protokołu oraz recenzji pracy. Dokumenty z obrony są podpisywane przez członków Komisji w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie dokumentów z podpisem) i dostarczane drogą elektroniczną do Dziekanatu. Po powrocie do normalnego funkcjonowania uczelni, członkowie Komisji będą zobowiązani do złożenia dodatkowo podpisu na wydrukach dokumentów przekazanych elektronicznie.
 5. Student co najmniej na 7 dni przed terminem egzaminu składa podanie elektroniczne o przygotowanie dokumentów do egzaminu i załącza do niego oświadczenie-deklarację o chęci przystąpienia do zdalnego egzaminu dyplomowego. Te oryginalne dokumenty muszą być dostarczone do Dziekanatu (po przywróceniu normalnego funkcjonowania Uczelni). Dostarczenie dokumentów oryginalnych jest warunkiem koniecznym, aby zakończyć proces dyplomowania i wydać dyplom ukończenia studiów.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej Google Meet lub MS Teams.
 7. Pełna sesja egzaminu dyplomowego jest nagrywana i przekazane na serwer uczelniany.
 8. Student musi dysponować komputerem umożliwiającym pracę z aplikacją Google Meet lub MS Teams, w tym kamerą oraz mikrofonem zapewniającymi odpowiednią jakość przekazu audio i wideo.
 9. Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest do przygotowania pomieszczenia spełniającego następujące warunki: pomieszczenie musi umożliwiać zamknięcie na czas trwania egzaminu; w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu nie mogą znajdować się inne osoby, w pomieszczeniu, w którym student przebywa w trakcie egzaminu nie mogą znajdować się inne urządzenia elektroniczne (komputery, tablety, telefony, dyktafony, urządzenia radiowe itp.) poza komputerem służącym dyplomantowi do udziału w egzaminie.
 10. Stwierdzenie przez Komisję naruszenia warunków z pkt 9 skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu i jest równoważne z zakończeniem egzaminu z oceną niedostateczną.
 11. Przed rozpoczęciem egzaminu student ma obowiązek:
  a) okazać do kamery dokument tożsamości pozwalający na ustalenie i potwierdzenie tożsamości studenta; w wypadku braku możliwości jednoznacznej weryfikacji tożsamości studenta przystępującego do egzaminu Komisja nie przeprowadza egzaminu dyplomowego;
  b) oświadczyć, że wyraża zgodę na utrwalanie egzaminu do celów dokumentacji przebiegu egzaminu dyplomowego;
  c) przedstawić kamerą obraz pełnego pomieszczenia, w którym znajduje się student (np. obrót kamerą o 360stopni);
  d) oświadczyć do kamery, że zna, rozumie i akceptuje warunki przeprowadzania egzaminu oraz, że spełnił warunki określone w pkt 9;
  e) oświadczyć, że jest w pełni świadom trybu przeprowadzania egzaminu i czuje się zdolny do uczestnictwa w egzaminie.
 12. Przed przystąpieniem do egzaminu Przewodniczący powinien stwierdzić do kamery, że student złożył oświadczenia zgodnie z pkt 11.
 13. W trakcie egzaminu student ma obowiązek udostępniać głos oraz obraz z kamery oraz znajdować się przez cały czas trwania egzaminu w kadrze kamery.
 14. Do udzielania wyjaśnień i zapisów dokonywanych przez studenta należy wykorzystać dostępne w Google Meet lub MS Teams narzędzie (tablica, prezentacja PowerPoint, itp.)
 15. Po zakończeniu egzaminu Komisja ogłasza wynik egzaminu oraz informuje studenta o tym, że ostateczne uzyskanie dyplomu uzależnione jest od dostarczenia przez studenta kompletu papierowych dokumentów po przywróceniu normalnej pracy uczelni.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log