PL / EN / DE / UK


Akademia Profesjonalnego Mediatora-mediacje sądowe i pozasądowe™

PROGRAM:

Bogata formuła studiów pozwala Słuchaczom zdobyć wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, mediacji sądowych i pozasądowych, negocjacji, prawa oraz praktyki biznesowej dotyczącej przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia mediacji sądowych oraz pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz w biznesie i organizacji. Dodatkowo budują szerszą perspektywę konfliktu i towarzyszących mu zachowań i emocji.

Program studiów spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz przygotowuje do obowiązkowych egzaminów po zatwierdzeniu kwalifikacji  przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Fundacja VCC, która zgłosiła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji prowadzenie Mediacji Cywilnych i Gospodarczych będzie pierwszą Instytucją Certyfikującą w Mediacjach Cywilnych i Gospodarczych w 2019 roku w standard Vocational Competence Certificate.

Daje również możliwości wspierania programów dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki w organizacjach i biznesie dla mediatorów w organizacji.

ATUTY:

Celem studiów jest pokazanie uczestnikom innego niż powszechne podejścia do sporów/konfliktów, z którymi spotykamy się nie tylko w sferach sądowych, ale na każdej płaszczyźnie życia. Uczestnik po zakończeniu studiów dzięki poznaniu nowych metod i narzędzi będzie potrafił nie tylko samodzielnie rozwiązać spór, zarządzić nim, ale też dostrzec w nim zalety.

Ukończenie studiów upoważnia do ubieganie się o wpis na listy Stałych Mediatorów Sądowych prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w całym kraju

Absolwenci poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych otrzymają:

 1. Zaświadczenie o ukończeniu certyfikowanego szkolenia VCC z zakresu mediacji rodzinnych, cywilnych i gospodarczych ,pracowniczych zgodnie z programem autorskim Akademia Profesjonalnego Mediatora ™ i standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości. wystawiane z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym
 2. Zaświadczenie o ukończeniu certyfikowanego szkolenia VCC z zakresu negocjacji z elementami NLP wystawiane z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia
 3. Możliwość certyfikacji kompetencji w systemie VCC  zgodnych z Europejskimi i Krajowymi Ramami Kwalifikacji
 4. Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisane zostanie, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.
 5. Po uzyskaniu przez absolwentów certyfikacji w standardach VCC  absolwenci otrzymają rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji Synergia jako akredytowani mediatorzy cywilni, rodzinni, gospodarczy niezbędny do wpisu na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju.
 6. Ośrodek Mediacji Synergia przekazuje także do sądów okręgowych listy mediatorów, który zgłoszą gotowość do prowadzenia mediacji z listy Ośrodka Mediacji Synergia.

WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z doświadczeniem, praktycy – zawodowi mediatorzy, eksperci ds. rozwiązywania konfliktów, trenerzy, prawnicy, psychologowie oraz inni specjaliści z danych dziedzin wiedzy.

Natalia Kurzawa

Certyfikowany Trener VCC, mediator, coach

 Akredytowany trener i egzaminator VCC w modułach: Coaching, Negocjacje, Mediacje, doradca filozoficzny. Autorka nowatorskiej metody pracy w konfliktach Coaching konfliktu – budowanie porozumienia® oraz twórca  Akademii Profesjonalnego Mediatora™ programu rozwojowego dla mediatorów opartego na  rozwojowych metodach pracy w rozwiązywaniu konfliktów, mediacjach transformatywnych  oraz modelu Brief Mediation™

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe:

Absolwentka studiów na kierunku filozofia, dzięki któremu ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolności aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości.

Studia magisterskie Pedagogika Pracy i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: wyróżniona praca magisterska: Funkcje coachingu w rozwijaniu kompetencji społecznych i zawodowych. Ukończone liczne kursy i szkolenia: Wewnętrzy coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich, Szkoła Mediacji, Akademia coachingu – certyfikowany coach ICF, Szkoła Trenera, Studium Kompetencji Psychospołecznych, Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie.

Doświadczenie zawodowe:

Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji „Synergia”, właścicielka i dyrektor zarządzający Akademia Bliżej, wykładowca Uczelni wyższych m.in. Collegium Da Vinci, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, trener i egzaminator VCC

 

Doświadczenie trenerskie i obszary szkoleniowe:

 • przeprowadzanie szkoleń i sesji coachingowych, coachingu kariery dla studentów, job-coachingu dla bezrobotnych i osób rozpoczynających działalności gospodarcze.
 • szkolenia  z zakresu rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, coachingu, skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta.
 • współautorka książki “Mediacje sądowe i pozasądowe”

 

dr Anna Koropczuk

Adwokat/doktor prawa/mediator stały/trener i egzaminator VCC mediacji

Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno w czasie pracy na rzecz renomowanej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu (świadcząc pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i biznesowych), jak i następnie w ramach własnej praktyki zawodowej. Jej działalność zawodowa oscyluje przede wszystkim wokół reprezentowania Klientów w sporach sądowych (cywilnych, rodzinnych, karnych), jak i w licznych mediacjach (w tym pozasądowych) w szczególności z zakresu prawa gospodarczego. Świadczy również stałą pomoc prawną.

Absolwentka Akademii Mediatora. Certyfikowany mediator (VCC) wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Mediator przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej.

Doktor nauk prawnych, ze specjalnością teoria prawa (tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii w 2015r.). Autorka licznych artykułów naukowych, uczestnik wielu konferencji. Prowadziła liczne wykłady z zakresu prawoznawstwa i techniki prawodawczej.

Zainteresowania naukowe skupia wokół praw jednostki, w tym w kontekście zróżnicowania kulturowego współczesnego świata.

 

 

Marta Kogut

Mediator, Trener Biznesu, Coach, Dyrektor Operacyjny w firmie z branży HR m.in. Partner we współpracy z Firmą Szkoleniową Akademia Bliżej, Multiagencją Ubezpieczeniową, itp.

Od wielu lat osoba zarządzająca strukturami firm, konfliktami/sporami, restrukturyzująca działy w firmach z branży:

 1. Human Resources
 2. Finansowej
 3. Budowlanej
 4. Transportowej
 5. Spożywczej
 6. Sektora publicznego, itd.

Posiada doświadczenie z zakresu negocjacji/mediacji gospodarczych, biznesowych, pracowniczych, a także rodzinnych.

Zajęcia poprowadzi również sędzia sądu okręgowego – ekspert mediacji.

PROGRAM

I Komunikacja interpersonalna (20h)

 1. Czym jest informacja w procesie komunikacji
 2. Jak budować kontakt i porozumienie?
 3. Techniki komunikacji i ich przegląd
 4. Komunikacja w mediacji
 5. Techniki komunikacji w mediacji:
  1. umożliwiające budowanie wzajemnego zrozumienia
  2. służące budowaniu relacji
 6. Pytania w mediacji
 7. Źródła blokad komunikacyjnych w mediacji
 8. Asertywność w zawodzie mediatora

II Mediator – rola i kompetencje w zawodzie (10h)

III Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów (30 h)

 1. Definicja konfliktu
 2. Detektory konfliktu
 3. Rodzaje konfliktów
 4. Konflikt interpersonalny, intrapersonalny i organizacyjny
 5. Dynamika konfliktu
 6. Fazy konfliktu
 7. Osobowość a konflikt
 8. Techniki radzenia sobie w konflikcie
 9. Pseudorozwiązania w konflikcie
 10. Jak działać, gdy konflikt eskaluje
 11. Kiedy negocjować/mediować?
 12. Geneza konfliktu a fazy rozwoju
 13. Koło Moore’a
 14. Strategie działania w konflikcie
 15. Indywidualne postawy wobec konfliktu
 16. Cykl konfliktu
 17. Coaching konfliktu-budowanie porozumienia®

IV Negocjacje (20h)

 1. Definicja negocjacje – omówienie pojęć, strategii i taktyki negocjacji
 2. Komunikacja w negocjacjach – budowanie świadomości używania określonych sformułowań
 3. Zasady negocjacji opartych na współpracy –
 4. Etapy negocjacji – kluczowe i pomocnicze
 5. Style prowadzenia negocjacji – w ujęciu praktycznym, negocjacje pozycyjne, problemowe, rzeczowe i wielostronne
 6. Taktyki negocjacyjne – obalenie tezy wygraj za wszelką cenę
 7. Przełamywanie impasu w negocjacjach – ćwiczenia

V Wprowadzenie do mediacji (10h)

 1. Krótka historia mediacji
 2. Definicja, istota i zasady mediacji
 3. Rodzaje mediacji
 4. Mediacja facylitatywna (klasyczna)
 5. Mediacja ewaluatywna
 6. Mediacja oparta na interesach stron
 7. Mediacja transformatywna
 8. Mediacja humanistyczna
 9. Mediacja sądowa i umowna
 10. Modele mediacji w teorii i praktyce
 11. Przeciwwskazania do mediacji

VI Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego (20h)

 1. Działania przygotowawcze do mediacji – premediacja
 2. Zadania mediatora w pierwszym kontakcie ze stronami:
  1. monolog mediatora
  2. zawarcie kontraktu
  3. korzyści mediacji
 3. Prezentacja stanowisk czyli pierwsze propozycje stron w mediacji/wentylacja
 4. Budowanie wzajemnego zrozumienia
 5. Rola spotkań na osobności: BATNA/WATNA
 6. Poszukiwanie rozwiązań i negocjacje końcowe
 7. Impas w mediacjach
 8. Praca nad porozumieniem

VII Obszary mediacji oraz aspekty prawne w mediacji (30h)

 1. Mediacje Rodzinna
 2. Mediacje Gospodarcza
 3. Mediacje Transgraniczne
 4. Mediacje w postępowaniu w sprawach nieletnich i karnych
 5. Mediacje w postępowaniu cywilnym i pracowniczym
 6. Mediacje – ramy prawne

VIII Wzory dokumentów mediacyjnych (20 h)

Kodeks Etyczny i Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowań Mediacyjnych krajowych i międzynarodowych standardach

DODATKOWE INFORMACJE:

RAZEM LICZBA GODZIN – 160h

Czas trwania: 2 semestry, realizowane w ciągu 1 roku akademickiego

Dni uczęszczania: piątki i soboty

Podstawa zaliczenia: poszczególne przedmioty zakończone będą testem pisemnym sprawdzającym poziom wiedzy uczestników. Podstawą zaliczenia pozostałych przedmiotów jest obecność i aktywność. Zakończenie studiów nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników wszystkich zaliczeń oraz po przygotowaniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego.

Koszt studiów: 3 800 zł

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log