PL / EN / DE / UK


Konferencja 2020 ORGANIIZATIION AND MANAGEMENT IIN THE SERVIICES SPHERE

ORGANIIZATIION AND MANAGEMENT IIN THE SERVIICES SPHERE,

Konferencja 8 maja 2020

W Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu 8 maja odbyła się – z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych – kolejna wideokonferencja z partnerskimi uczelniami z Ukrainy. To efekt współpracy naszej uczelni z Berdyansk State Pedagogical University (Ukraine) Donbass State Pedagogical University (Ukraine) Institute for Study of Spatial Development (Ukraine) National Transport University (Ukraine) Jej tematem były współczesne problemy organizacji i zarządzania w sferze usług ze szczególnym uwzględnieniem obszaru kultury fizycznej, turystyki i sportu, logistyki, pedagogiki i psychologii w globalizującym się świecie. Osiągnięte efekty wspólnych prac stały się przedmiotem prezentacji zarówno podczas sesji plenarnej tej konferencji jak i poszczególnych sekcji problemowych. Zawartość merytoryczna jak i podnoszone problemy podczas konferencji były efektem prac, prowadzonych w Katedrach i Zakładach naszych współpracujących uczelni, w ramach prowadzonych badań, kontynuując przy tym, prezentację dorobku i wiedzy na temat doświadczeń i perspektyw stosowania różnych, nowoczesnych koncepcji zarządzania, upowszechnianych m.in. podczas wspomnianych naszych cyklicznych międzynarodowych konferencji i telekonferencji. Podjęte problemy wymagają bowiem, ciągłej dyskusji i nowej interpretacji, powinny one ponadto mieć również odzwierciedlenie w dydaktyce naszych uczelni. (por. program)

W związku z organizacją tej kolejnej telekonferencji z dziedziny nowoczesnego zarządzania nasuwa się także refleksja, że współpracujące uczelnie, właściwie doceniają znaczenie tej problematyki; należy podkreślić ponadto iż przygotowując tego typu wymianę myśli, zawsze staramy się, aby z jednej strony miały one wspólną płaszczyznę rozważań, z drugiej natomiast – aby możliwie szeroko prezentowały dorobek naukowy naszych pracowników.

Telekonferencja była ważnym przejawem ambitnych założeń naszej międzynarodowej współpracy , kontynuuje bowiem, jak wspomniano, prezentację cennego dorobku i wiedzy na temat doświadczeń i perspektyw stosowania różnych, koncepcji zarządzania i komunikacji oraz doświadczeń i perspektyw w tym zakresie najogólniej w sferze usług . Jej celem było ponadto wskazanie możliwości ich wykorzystania w praktyce, a także efektów implementacji w różnej skali działania.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log