PL / EN / DE / UK


Administracja finansowo – gospodarcza

Specjalność: ADMINISTRACJA FINANSOWO-GOSPODARCZA

Wybór tej specjalności umożliwi studentowi zdobycie kompetencji niezbędnych do objęcia samodzielnych stanowisk w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w organizacjach biznesowych i pozarządowych. Specjalność wyposaży studenta w umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk o charakterze gospodarczym i finansowym oraz w zdolność do podejmowania decyzji w oparciu o dostępne narzędzia prawne i finansowe.

WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie między innymi wiedzę z zakresu:

 • mikro- i makroekonomii;
 • finansów publicznych i prawa finansowego;
 • publicznego prawa gospodarczego;
 • podstaw wiedzy o polskim systemie podatkowym oraz podatkach i opłatach lokalnych.
 • audytu, nadzoru i kontroli w administracji publicznej;
 • postępowania egzekucyjnego w administracji
 • prawa cywilnego z umowami w administracji;
 • prawa zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • finansów samorządu terytorialnego,
 • polityki regionalnej UE,

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

Po ukończeniu tej specjalności absolwenci będą potrafili m.in.:

 • analizować i interpretować akty prawne regulujące sposób działania jednostek budżetowych,
 • planować i zarządzać budżetem w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach publicznych, jednostkach budżetowych;
 • interpretować okoliczności i proponować rozwiązania w sferze ograniczeń działalności gospodarczej, takich jak koncesje, zezwolenia, licencje itp.;
 • zarządzać finansami w urzędach administracji publicznej;
 • prowadzić audyt w jednostkach administracji publicznej;
 • przeprowadzić procedurę zamówień publicznych;
 • podejmować działania w obszarze stymulowania przedsiębiorczości.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudnieni, jako:

 • specjaliści ds. gospodarczych lub finansowych w jednostkach budżetowych;
 • specjaliści w wydziałach kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego lub urzędów administracji rządowej (np.inspekcji pracy, inspekcji handlowej, inspekcji sanitarnej);
 • specjaliści w administracji skarbowej i podatkowej (urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej);
 • specjaliści ds. funduszy unijnych w instytucjach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych;
 • specjaliści w izbach gospodarczych, zrzeszeniach przedsiębiorców, agencjach wspierających rozwój przedsiębiorczości;
 • specjaliści w instytucjach finansowych i gospodarczych  zarówno publicznych jak i prywatnych (przedsiębiorstwa, banki, fundacje itd.).
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log