PL / EN / DE / UK


Administracja i gospodarka samorządowa

Specjalność: GOSPODARKA SAMORZĄDOWA

Specjalność adresowana jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, jego zadaniach i specyfice zarządzania w tym sektorze gospodarki oraz o narzędziach stymulowania rozwoju społeczno – gospodarczego społeczności lokalnych i regionalnych.  Specjalność przygotowuje do pełnienia funkcji menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, jak również w organizacjach pozarządowych i podmiotach gospodarczych, realizujących zadania samorządu terytorialnego.

WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu:

 • ustroju samorządu terytorialnego;
 • finansów samorządu terytorialnego;
 • legislacji administracyjnej;
 • marketingu terytorialnego;
 • prawa zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • zarządzania zasobami ludzkimi w administracji;
 • polityki regionalnej Unii Europejskiej;
 • funduszy strukturalnych i programów operacyjnych Unii Europejskiej;
 • zarządzania kryzysowego;
 • podstaw prawa pomocy społecznej w Polsce;
 • gospodarki odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • podstaw wiedzy o polskim systemie podatkowym oraz podatkach i opłatach lokalnych;
 • wstępu do przedsiębiorczości.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

Wybór tej specjalności pozwoli studentom na zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • opracowywania projektów i podejmowania decyzji związanych z różnymi aspektami gospodarowania na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • gromadzenia informacji i analizy danych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w różnych przejawach jego działalności,
 • oceny efektywności działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmiotów działających na ich zlecenie,
 • rozpoznawania i określania problemów, związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • poprawnego definiowania strategii rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • organizowania i stymulowania konsultacji i partycypacji społecznej,
 • organizowania partnerstwa publiczno-publicznego, publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego,
 • prowadzenia analiz i dokonywania ocen rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • doboru optymalnych sposobów dostarczania lokalnych usług publicznych,
 • wykorzystania narzędzi marketingowych w praktyce jednostek samorządu terytorialnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności są przygotowani merytorycznie do podjęcia pracy:

 • w jednostkach administracji samorządowej każdego szczebla, jednostkach i zakładach budżetowych, spółkach samorządowych oferujących usługi publiczne, np. z zakresu gospodarki komunalnej, kultury, sportu i rekreacji,
 • w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach, które wykonują zdania zlecone jednostek samorządu terytorialnego,
 • w instytucjach otoczenia biznesu, oferujących wsparcie ukierunkowane na podnoszenie poziomu innowacyjności oraz wzrostu konkurencyjności regionu.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log