PL / EN / DE / UK


Administracja usług społecznych i socjalnych

Specjalność: Administracja usług społecznych i socjalnych

Specjalność ta przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych szeroko rozumianą polityką społeczną prowadzoną przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje rządowe i pozarządowe.

Wiedza:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu m.in. takich przedmiotów, jak:

 • polityka społeczna Polski
 • polityka społeczna i rynku pracy w UE
 • prawo pomocy społecznej w Polsce
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo ubezpieczeń społecznych
 • prawo organizacji społecznych w Polsce
 • ochrona praw konsumenta
 • prawa człowieka
 • problemy narodowościowe w Europie
 • prawo oświatowe
 • trening interpersonalny
 • demografia
 • socjologia
 • prawo zamówień publicznych
 • społeczna odpowiedzialność biznesu i administracji

Umiejętności i kompetencje:

W trakcie studiów studenci uzyskają między innymi:

 • wiedzę na temat polskiej i unijnej polityki społecznej oraz rynku pracy, procedur decyzyjnych, planowania, koordynacji i współdziałania w administracji
 • wiedzę na temat systemów ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność posługiwania się przepisami m.in. prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej, prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • umiejętność realizacji zadań publicznych
 • umiejętność posługiwania się instrumentami prawnymi i finansowymi w działalności organizacji pozarządowych
 • umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej
 • umiejętność aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami

Perspektywy zawodowe:

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w ramach tej specjalności pozwolą absolwentowi utorować drogę do pracy urzędniczej w organach administracji publicznej zajmujących się polityką społeczną i socjalną, a w szczególności usługami oświatowo-kulturalnymi (nauka, oświata, biblioteki, biura wystaw itp.), w działach administracji zajmującej się administracją i organizacją infrastruktury społeczno-gospodarczej, w administracji infrastruktury techniczno-gospodarczej, a także w instytucjach i organizacjach zajmujących się usługami socjalnymi, np.: NFZ, ZUS, jednostki świadczące usługi medyczne, inspekcja sanitarna, inspekcja ochrony środowiska, urzędy pracy, opieka społeczna, opieka geriatryczna, domy dziecka, hospicja, itp.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log