PL / EN / DE / UK


Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Specjalność: BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

Celem kształcenia studentów tej specjalności jest przede wszystkim przygotowanie wyspecjalizowanych kadr wyposażonych w kompetencje niezbędne do objęcia stanowisk administracyjnych i kierowniczych w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), odpowiedzialnych za zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • systemu bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • systemu bezpieczeństwa europejskiego;
 • roli służb mundurowych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomocy ludności i ochrony środowiska naturalnego w sytuacjach zagrożeń,
 • prawa karnego i prawa wykroczeń;
 • międzynarodowej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 • bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w administracji;
 • zarządzania kryzysowego;
 • pomocy psychologicznej w sytuacjach zagrożeń;
 • europejskiego systemu ochrony praw człowieka;
 • misji humanitarnych;
 • bezpieczeństwa ekologicznego.

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

W trakcie studiów studenci nabywają między innymi:

 • umiejętność podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych;
 • znajomość norm prawnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego;
 • znajomość procedur zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;
 • umiejętność rozpoznawania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa;
 • umiejętność podejmowania decyzji w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • zdolność do zorganizowania pomocy ludności w sytuacjach zagrożeń.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach (rządowych, samorządowych) i służbach powołanych do ochrony ładu prawnego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 • w służbach takich jak: Policja, Służba Więzienna, straże gminne, Straż Pożarna, Służba Celna, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, itd.);
 • w jednostkach administracji publicznej, odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo publiczne, jak np. centra zarządzania kryzysowego,
 • w organach i instytucjach kontrolnych, odpowiedzialnych za monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa, jak przykładowo: Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Urząd Nadzoru Budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy itp.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log