PL / EN / DE / UK


Administracja wymiaru sprawiedliwości

Specjalność: Administracja wymiaru sprawiedliwości

Specjalność Administracja wymiaru sprawiedliwości przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach urzędniczych w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Studenci zdobywają wiedzę o systemie wymiaru sprawiedliwości oraz statusie prawnym urzędników organów administracji wymiaru sprawiedliwości.

Wiedza:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce
 • międzynarodowej współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
 • systemu bezpieczeństwa europejskiego
 • prawa karnego
 • prawa wykroczeń
 • bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w administracji
 • pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzania kryzysowego
 • audytu, nadzoru i kontroli w administracji publicznej
 • prawa międzynarodowego
 • prawa zamówień publicznych

Umiejętności i kompetencje:

W trakcie studiów studenci uzyskają między innymi:

 • umiejętności w zakresie stosowania norm prawnych z zakresu systemu bezpieczeństwa państwa
 • znajomość postępowania przed sądami, znajomość procedury karnej, cywilnej oraz sądowo-administracyjnej
 • umiejętność dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych rodzajów przestępczości
 • umiejętność stosowania prawa o ustroju adwokatury, o radcach prawnych i notariuszach,
 • umiejętność stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych

Perspektywy zawodowe:

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w ramach tej specjalności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia w administracji służb wymiaru sprawiedliwości: w strukturach administracyjnych różnych szczebli i rodzajów organów sądowniczych, w administracji struktur organizacyjnych prokuratur, policji, straży miejskiej; w administracji służb specjalnych: ABW, CBA; w organach administracji rządowej i samorządowej, w szczególności w wydziałach zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym, nadzorem i kontrolą, sprawami obywatelskimi i cudzoziemców, biurach ochrony danych osobowych, bankach danych, w organach kontroli i nadzoru: NIK, RIO, Samorządowe Kolegium Odwoławcze itp.; a także w służbach prawnych: kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, komornicze.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log