PL / EN / DE / UK


E-administracja i gospodarka

Specjalność: E-ADMINISTRACJA I GOSPODARKA

Celem kształcenia na specjalności e-administracja i gospodarka jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje nie tylko z zakresu prawa i administracji publicznej, ale także przygotowanie ich do wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych w jednostkach administracji publicznej i gospodarczej oraz do prowadzenia przez nich projektów informatycznych w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto absolwent tej specjalności będzie charakteryzował się znajomością m.in. możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z pomocy publicznej, procedur elektronicznego systemu zamówień publicznych czy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wiedza:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą wiedzę z zakresu:

  • polskich i europejskich uregulowań dotyczących administracji elektronicznej,
  • nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w e-administracji,
  • możliwości wykorzystania nowych technologii informatycznych w działalności administracji publicznej, w tym funkcjonowania systemów obiegu dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, systemów pracy grupowej i komunikowania się elektronicznego,
  • ekonomii i zarządzania, pozwalającą na podejmowanie podstawowych decyzji gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej,
  • funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.

Umiejętności i kompetencje:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą:

  • umiejętności analizowania prawnych regulacji administracji elektronicznej,
  • umiejętności opracowania właściwych procedur do przygotowania decyzji zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim w ramach e-administracji,
  • umiejętności stosowania metod, technik i narzędzi pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych z użyciem technik informatycznych w administracji,
  • umiejętności i kompetencje w zakresie zrozumienia zasad społeczeństwa informacyjnego zgodnego z wytycznymi UE.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w podmiotach administracji publicznej wykorzystujących technologie informatyczne,  np. na stanowiskach związanych z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów czy świadczeniem usług drogą elektroniczną. Absolwent zostanie także przygotowany do pracy w instytucjach współpracujących z administracją publiczną, np. prowadzących licytację elektroniczną, wymianę dokumentów, składających oferty lub zapytania. Absolwent, uzyskując kompetencje z zakresu prawa pracy czy zamówień publicznych, będzie przygotowany także do podjęcia pracy jako specjalista pracujący dla biznesu.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log