PL / EN / DE / UK


Polityka społeczna i ludnościowa

Specjalność: POLITYKA SPOŁECZNA I LUDNOŚCIOWA

Specjalność Polityka społeczna i ludnościowa adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem  nowoczesnej wiedzy  z zakresu administracji, demografii i polityki społecznej. Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie kompetentnej kadry dla potrzeb administracji publicznej oraz sektora prywatnego.

Wiedza:

Plan studiów i program nauczania zapewnia zdobycie wiedzy zgodnej z kierunkiem studiów z zakresu zagadnień prawnych, administracyjnych, ekonomicznych oraz gospodarczych w ujęciu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a także wiedzy specjalistycznej z zakresu:

 • polityki społecznej i ludnościowej w Polsce
 • polityki społecznej i ludnościowej w UE
 • prawa pomocy społecznej w Polsce
 • polityki rynku pracy
 • prawa ubezpieczeń społecznych
 • prawa organizacji społecznych w Polsce
 • systemu przestrzegania praw człowieka
 • demografii i polityki ludnościowej
 • metod analizy demograficznej
 • prawa zamówień publicznych
 • społecznej odpowiedzialność biznesu i administracji
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • socjologii

Umiejętności i kompetencje:

W obszarze umiejętności praktycznych i kompetencji personalnych student specjalności w trakcie studiów uzyska między innymi:

 • umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu nauk prawno-administracyjnych do  analizowania zjawisk prawnych, społecznych i  gospodarczych,
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi źródłami informacji i metodami badawczymi,
 • umiejętność rozpoznawania i analizowania procesów ludnościowych i społecznych w skali regionalnej, krajowej i  międzynarodowej,
 • umiejętności stosowania metod statystycznych do badania zjawisk demograficznych,
 • umiejętność diagnozy przyczyn problemów społecznych i podejmowania decyzji zmierzających do ich regulacji,
 • umiejętność stosowania odpowiednich metod, narzędzi i instrumentów w celu  rozwiązania problemów społecznych i ludnościowych, posiada umiejętność tworzenia programów społecznych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, agencjach rozwoju, instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego, a także w innych instytucjach związanych z misją pomocy słabszym grupom społecznym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log