PL / EN / DE / UK


Gospodarka i administracja publiczna

Specjalizacja: GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Specjalność Gospodarka i administracja publiczna przygotowuje studentów do pełnienia funkcji kierowniczych w sferze administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji pozarządowych. Studia na tej specjalności kształcą studentów z zakresu problematyki zarządzania w administracji oraz analizy procesów społeczno-gospodarczych i przestrzennych.

WIEDZA:

Program specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: podstawy funkcjonowania gospodarki regionalnej; polityka społeczna i gospodarcza; ekonomika miast i regionów, systemy gospodarcze i ich ewolucje, gospodarka mieniem komunalnym; zarządzanie w organizacjach publicznych; analiza usług publicznych; prawo gospodarcze; postępowanie administracyjne, ekonomika integracji europejskiej. Przyswojenie materiału z tego zakresu pozwala m.in. na osiągnięcie takich efektów kształcenia jak: zrozumienie mechanizmów społecznych odnoszących się do działów gospodarki i instytucji ekonomicznych na szczeblu kraju i Unii Europejskiej; poznanie norm i reguł organizujących struktury i instytucje społeczno-ekonomiczne funkcjonujące w gospodarce narodowej, posiadanie wiedzy o równowadze i nierównowadze gospodarczej, zmianach, przyczynach, przebiegu i konsekwencjach ich wystąpienia.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności studenci zdobywają następujące umiejętności i kompetencje: umiejętność posługiwania się instrumentami prawnymi i finansowymi; umiejętność gromadzenia informacji i analizy danych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w różnych przejawach jego działalności; rozpoznawanie i określania problemów, związanych z rozwijaniem lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności; poprawne definiowanie strategii rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym; prowadzenie analiz i dokonywanie ocen rozwoju lokalnego i regionalnego, kształtowanie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: zarządzających w sferze administracji państwowej i samorządowej; pracowników instytucji pozarządowych; pracowników firm podejmujących działania w zakresie współpracy przygranicznej; specjalistów administracji zajmujących się polityką gospodarczo-społeczną; w urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych; agendach rządowych i samorządowych oraz organizacjach społecznych kreujących strategią rozwoju regionów.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log