PL / EN / DE / UK


Logistyka służb mundurowych i logistyka humanitarna

Specjalność: LOGISTYKA SŁUŻB MUNDUROWYCH I LOGISTYKA HUMANITARNA

WIEDZA:

Studia na tej specjalności wyposażą studentów w teoretyczną i praktyczną wiedzę nie tylko z zakresu logistyki dostaw i zaopatrzenia czy transportu, ale także z dziedziny nowoczesnych technologii stosowanych w obszarach działania służb mundurowych. Studenci posiądą praktyczną wiedzę na temat procedur realizowania zamówień publicznych, a także pozyskiwania źródeł finansowania potrzeb służb mundurowych – w szczególności sprzętowych. Studia umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie analizowania aktualnego zapotrzebowania służb mundurowych, kompetencji w dziedzinie nowoczesnego planowania zaopatrzenia, jak również w sytuacjach kryzysowych. Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak: zarządzanie humanitarnym łańcuchem dostaw, logistyka docierania z pomocą do osób potrzebujących, prawne aspekty logistyki humanitarnej, zarządzanie kryzysowe, organizacja pomocy i misji humanitarnych, pomoc psychologiczna jako element wsparcia logistycznego; miejsce i zadania wolontariatu w niesieniu pomocy humanitarnej, medycyna katastrof i zdrowie publiczne w sytuacjach zagrożenia.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności dotyczące m.in.: prawnych, psychologicznych oraz socjologicznych, a także społecznych aspektów logistyki humanitarnej i zarządzania kryzysowego; tworzenia i stosowania planów i scenariuszy logistycznych związanych z niesieniem pomocy; roli i zadań środków masowego przekazu; zarządzania sytuacjami kryzysowymi; tworzenia planów kryzysowych i analizy ich ryzyka; zasad prowadzenia akcji ratunkowych i organizacji pomocy humanitarnych; logistyki i informatyki w zarządzaniu humanitarnym łańcuchem dostaw. Studia te dają gwarancje zdobycia umiejętności w zakresie analizowania aktualnego zapotrzebowania służb mundurowych, jak też kompetencji w dziedzinie nowoczesnego planowania zaopatrzenia również w sytuacjach kryzysowych, które stanowią immanentną cechę otoczenia działania tego rodzaju organizacji. Absolwenci tej specjalności potrafią zapewnić zasoby ludzkie i środki techniczne konieczne do skutecznego działania służb mundurowych, zaplanować procesy logistyczne w tym obszarze, a także zarządzać informacją i transportem jako narzędziami wsparcia bezpieczeństwa. Ponadto absolwenci tej specjalności nabędą umiejętność realizacji zadań komórek logistycznych d których należy między innymi prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej, koordynowanie działalności inwestycyjnej, remontowej i obrotu nieruchomościami , prowadzenie postępowań administracyjnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci tej specjalności będą stanowić kadrę działów zaopatrzenia wszelkiego rodzaju służb mundurowych, w tym przede wszystkim Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, ale również straży gminnych i służb ratownictwa medycznego. Szeroka wiedza, w tym z zakresu nowych technologii, pozwoli im w sposób nowoczesny i precyzyjny realizować i planować zaopatrzenie podczas sytuacji kryzysowych, takich jak np. klęski żywiołowej. Studia te przygotowują do podjęcia pracy w charakterze: kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w: strukturach Ministerstwa Zdrowia, MSW a także MS; pracowników organizacji pozarządowych; specjaliści w Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych a także w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Jednostkach Państwowej Staży Pożarnej i Policji (w tym w biurach logistycznych ich jednostek organizacyjnych) formacjach OCK i instytucjach związanych z pomocą humanitarną i reagowaniem kryzysowym; pracowników centrów dystrybucji pomocy humanitarnej.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log