PL / EN / DE / UK


Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna

Specjalność: Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna

Specjalność ta umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Umożliwia poznanie metodyki pracy korekcyjno-kompensacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, socjoterapeutycznej, czy też arteterapeutycznej.

WIEDZA:
Absolwent tej specjalności jest wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i ogólnej, psychologii, socjologii,  niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania, a także pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, organizacji procesu terapeutycznego, rewalidacji indywidualnej, terapii dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, socjoterapii oraz arteterapii.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych. Zapoznany jest z ogólną wiedzą filozoficzną, z różnymi koncepcjami człowieka, głównymi teoriami i pojęciami z zakresu etyki, a także zna znaczenie etyki w życiu społecznym. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Jest przygotowany do pracy na stanowisku wychowawcy, specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego – terapeuty, specjalisty – pedagoga specjalnego. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, a w szczególności w:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • poradniach specjalistycznych,
  • placówkach opieki, wychowania, terapii,
  • placówkach socjoterapeutycznych,
  • oświatowych agendach samorządowych,
  • w szkolnictwie, przy czym przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej/studiów podyplomowych z zakresu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela).
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log