PL / EN / DE / UK


Pedagogika resocjalizacyjna

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna

Specjalność ta umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw modyfikacji tych parametrów osobowościowych jednostek niedostosowanych społecznie, które są niekorzystne dla niej samej oraz społeczeństwa. Umożliwia poznanie metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych, zdobycie wiedzy na temat opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą.

WIEDZA:
Absolwent tej specjalności jest wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i ogólnej, psychologii, socjologii,  niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania, a także pedagogiki resocjalizacyjnej, rewalidacji, metodyki wychowania resocjalizacyjnego, podstaw prawnych resocjalizacji, czy też metodyki wychowania w internacie.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Zapoznany jest z ogólną wiedzą filozoficzną, z różnymi koncepcjami człowieka, głównymi teoriami i pojęciami z zakresu etyki, a także zna znaczenie etyki w życiu społecznym. Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Jest przygotowany do pracy na stanowisku wychowawcy, specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, pedagoga specjalnego – terapeuty, specjalisty – pedagoga specjalnego. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, a w szczególności w:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • poradniach specjalistycznych,
  • placówkach opieki, wychowania,
  • placówkach resocjalizacyjnych
  • agendach służb socjalnych,
  • placówkach służby zdrowia i ośrodkach resocjalizacyjnych, przeznaczonych dla osób niedostosowanych społecznie (dla dzieci, młodzieży, dorosłych),
  • oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie,
  • resorcie spraw wewnętrznych,
  • poradniach specjalistycznych służby więziennej,
  • w szkolnictwie, przy czym przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej/studiów podyplomowych z zakresu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela).
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log