PL / EN / DE / UK


Doradztwo zawodowe i społeczne

Specjalizacja: DORADZTWO ZAWODOWE I SPOŁECZNE

Specjalizacja przygotowuje do pracy w zawodzie doradcy zawodowego i społecznego. Podczas studiów słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące poradnictwa zawodowego oraz społecznego.

WIEDZA:

W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak: doradztwo zawodowe; diagnozowanie problemów zawodowo-społecznych; instytucjonalny system wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych; pomoc społeczna; animacja i organizowanie działań pedagogicznych; profilaktyka społeczna; pedagogika pracy.

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

W trakcie studiów studenci uzyskają między innymi umiejętności: diagnozowania predyspozycji zawodowych; planowanie ścieżki kariery zawodowej; rozwiązywana problemów zawodowo-społecznych; animacji środowiska lokalnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent jest przygotowywany do pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach rynku pracy, instytucjach szkoleniowych, poradniach zawodowych. Możliwe miejsca pracy to: placówki oświatowe; placówki opiekuńczo-wychowawcze; ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe; placówki usamodzielniające; domy dziecka; pogotowia opiekuńcze; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze; Ochotnicze Hufce Pracy; poradnie zawodowe; instytucje pomocy społecznej; Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log