PL / EN / DE / UK


Gerontopedagogika

Specjalność: GERONTOPEDAGOGIKA

Stosunek do życiowych problemów ludzi starych jest wskaźnikiem cywilizacyjno-człowieczego rozwoju społeczeństwa. Międzypokoleniowe relacje uczą dojrzałości, tolerancji i otwartości. Jednak społeczne nastawienie na utylitarność i rozwój marginalizuje starość i jawi ją jako problematyczny aspekt życia społecznego, który odstaje od norm narzuconych przez bezkrytyczny kult młodości. Dlatego konieczny jest wzrost społecznej i instytucjonalnej świadomości problemów jesieni życia. Gerontopedagogika to nauka o społecznych przyczynach i konsekwencjach starzenia się społeczeństwa, własnościach, sytuacjach i uwarunkowaniach życia osób starszych.

WIEDZA:
Absolwenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu takich przedmiotów jak: psychologia procesu starzenia, geriatria, psychologia człowieka dorosłego, medyczne podstawy procesu starzenia, arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, osobowość ludzi starych, socjogeriatria, technika zabiegów pielęgnacyjnych, elementy demografii, wybrane aspekty czasu wolnego i aktywności życiowej osób starszych, psychogeriatria, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, instytucjonalne formy opieki nad ludźmi starymi, diagnoza psychopedagogiczna, psychologia rozwoju człowieka, antropologia kulturowa.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Absolwenci w ramach studiów uzyskują umiejętności praktyczne z zakresu: organizowania różnorodnych form pracy i rekreacji dla ludzi starszych; budowania współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi; diagnozowania, zaspokajania oraz kreowania potrzeb człowieka starszego; aktywizacji zawodowej ludzi starszych; rewitalizacji i aktywności kulturalno-oświatowej; aktywizacji do rozwoju psychofizycznego; adaptacji do nowych warunków; tworzenie i realizowania programów aktywizacji osób starszych; terapii zajęciowej; promocji zdrowia osób starszych obejmującej aktywność fizyczną i umysłową oraz racjonalne żywienie; zwiększania sił życiowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Gerontopedagog może realizować zadania opiekuna wspomagającego osobę starszą w środowisku domowym i instytucjonalnych. Może także prowadzić edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko rozumianego wychowania do starości. Absolwenci posiadają przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi. Mogą starać się o zatrudnienie w: powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach readaptacji; domach dziennego pobytu, stacjonarnych domach pomocy społecznej, oddziałach geriatrycznych, placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego, uniwersytetach trzeciego wieku zakładach opiekuńczo wychowawcze, domach kultury, świetlicach środowiskowych, samorządzie lokalnym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log