PL / EN / DE / UK


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Specjalizacja przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi opieki częściowej lub całkowitej ze względu na trudną sytuację życiową. Nadaje kwalifikacje do bycia pedagogiem-wychowawcą, prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak: opieka paliatywna; pedagogika rodziny; podstawy psychoterapii; praca z dziećmi nadpobudliwymi; psychologia człowieka chorego; psychologia kliniczna; teoretyczne podstawy arteterapii; formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
W trakcie studiów studenci uzyskają między innymi umiejętności: diagnozowania trudności wychowawczych; współpracy z rodziną ucznia w celu umiejętnego wspierania w rozwoju; prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze psychoedukacyjnym dla uczniów rodziców.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem oraz instytucjach zajmujących się diagnozowaniem, pomocą i opieką pedagogiczną.
Możliwe miejsca pracy to: placówki oświatowe; warsztaty terapii zajęciowej; ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe; szkoły specjalne; placówki usamodzielniające; specjalne ośrodki wychowawcze; internaty i bursy; placówki wychowania pozaszkolnego; domy dziecka; pogotowia opiekuńcze; żłobki; świetlice środowiskowe i szkolne.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log