PL / EN / DE / UK


Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

W trakcie studiów studenci zostaną wyposażeni w umiejętności pozwalające na podejmowanie działań poradniczych oraz pomocowych wobec dzieci i dorosłych wymagających odpowiedniego, specjalistycznego wsparcia. Wiedza i umiejętności pozwolą słuchaczom na prowadzenie działań terapeutycznych i diagnostycznych a także organizowanie i realizowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

Absolwent studiów:

 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczna do projektowania, organizowania i realizowania działań pomocowych wobec różnych grup osób potrzebujących
 • potrafi diagnozować różne problemy z zastosowaniem odpowiednich narzędzi diagnozy
 • potrafi skutecznie komunikować się z osobami potrzebującymi pomocy i konstruować porady pisemne językiem zrozumiałym dla odbiorcy
 • potrafi organizować zajęcia dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • potrafi monitorować przebieg procesu pomagania i wprowadzać modyfikacje
 • potrafi budować siec wsparcia i współpracować z innymi podmiotami w zakresie pomocowym

WIEDZA:

Absolwent zna:

 • podstawową terminologię stosowaną w pedagogice i naukach pokrewnych, zna jej źródła i zastosowanie
 • zna podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka, które są podstawą podejmowanej działalności
 • zna pojęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • zna współczesne koncepcje poradnictwa i rozumie ich zastosowanie
 • posiada wiedzę z zakresu organizowania i przebiegu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówkach oświatowych
 • zna i rozumie mechanizmy powstawania zachowań
 • zna elementarne procesy rozwojowe dziecka i dorosłego
 • zna współczesne koncepcje poradnictwa kariery
 • posiada wiedzę na temat organizacji zajęć wspierających dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
 • identyfikuje metody diagnostyczne i terapeutyczne adekwatnie do potrzeb wspomagającego
 • ma wiedze dotyczącą procesu komunikowania się oraz jego zakłóceń i barier

Możliwe miejsca pracy to:

 • szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie rodzinne, Ośrodki Pomocy Rodzinie – miejskie, gminne, centra pomocy rodzinie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice środowiskowe, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, placówki opiekuńcze np. domy dziecka, domy matki i dziecka, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log