PL / EN / DE / UK


Profilaktyka przestępczości i kryminologia

Profilaktyka przestępczości i kryminologia

W ramach studiów licencjackich na specjalności Profilaktyka przestępczości i kryminologia, student zdobędzie teoretyczne i praktyczne przygotowanie do działalności związanej z szeroko rozumianą problematyką profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości. Studia mają na celu zapoznanie studentów z aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również  powiązanie tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom.

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do:

  • dokonywania pomiaru, badania i diagnozowania zjawisk przestępczych,
  • mediacji i rozwiązywania konfliktów,
  • organizowania profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości

Możliwe miejsca pracy:

policja, Służba Graniczna, Żandarmeria Wojskowa,  zespoły kuratorskiej służby sądowej, jednostki penitencjarne i placówki resocjalizacyjne (zakłady karne, zakłady poprawcze), świetlice socjoterapeutyczne i inne placówki wsparcia dziennego (wychowawcy młodzieży), jednostki pomocy społecznej (pracownicy socjalni, asystenci rodziny),  placówki edukacyjno-wychowawcze  (pedagodzy szkolni), samorządy lokalne (np. specjaliści ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych).

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log