PL / EN / DE / UK


Psychopedagogika twórczości

Specjalność: PSYCHOPEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI

Zagadnienia twórczości i sposobów rozwijania potencjału twórczego dzieci, młodzieży i dorosłych stały się w ostatnich latach niezmiernie popularne. Psychopedagogika twórczości daje możliwości integracji psychologicznego, filozoficznego i pedagogicznego podejścia do kreatywności dzieci i młodzieży. Adaptuje dzisiejszą szkołę na gruncie psychodydaktyki kreatywności, pomagając jednostkom oraz grupom w tworzeniu i rozwoju postawy twórczej.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak: rozwijani twórczego potencjału; metodyka zajęć twórczych; pedagogika twórczości; wprowadzenie do psychologii twórczości; psychologia wychowawcza; warsztat metodyki muzycznej, plastycznej i ruchowej; warsztaty rozwoju osobistego; wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej; rozwojowe i profilaktyczne znaczenie sztuki w życiu człowieka; aktywność twórcza a rozwój umiejętności i percepcji uczniów; metodyczne podstawy pracy z dzieckiem w wieku szkolnym; pedagogika rodziny; pedagogika zabawy; emocje, motywacja w procesie twórczym; psychopedagogiczne warsztaty kreatywności; warsztat doradcy zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Absolwent będzie wyposażony w kompetencje i umiejętności dotyczące m.in. takich obszarów, jak: psychologiczne mechanizmy relacji interpersonalnych; psychospołeczne uwarunkowania aktywności twórczej człowieka; możliwości i ograniczenia rozwoju osobowości; psychologiczne mechanizmy wychowania i nauczania; zaburzenia funkcjonowania psychicznego i społecznego spotykane w praktyce pedagogicznej; różnorakie metody i techniki związane z psychopedagogiką twórczości.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent będzie mógł twórczo pracować z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w różnym instytucjach i organizacjach. Potencjalne miejsca pracy: szkoła, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje prowadzące działalność społeczną i profilaktyczną, stowarzyszenia prospołeczne, warsztaty terapii zajęciowej, ogniska resocjalizacyjne, ośrodki pomocy społecznej, domy opieki, ośrodki kultury.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log