PL / EN / DE / UK


Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Specjalność: RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Specjalizacja ta umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw modyfikacji tych parametrów osobowościowych jednostek niedostosowanych społecznie, które są niekorzystne dla niej samej oraz społeczeństwa. Umożliwia poznanie metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych, zdobycie wiedzy na temat opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą.

WIEDZA:
Poza przedmiotami kształcenia ogólnego na specjalizacji tej możemy wyróżnić następujące przedmioty specjalizacyjne: instytucje opieki i resocjalizacji; interwencja kryzysowa w szkole; metodyka wychowania resocjalizującego; penitencjarystyka; podstawy prawne systemu resocjalizacji; projekt działalności pedagogicznej; resocjalizacyjno-profilaktyczne zajęcia hospitacyjne; 4stan i przeobrażenia instytucji penitencjarnych; teorie kryminologiczne w praktyce resocjalizacyjnej; warsztat pracy kuratora sądowego; wprowadzenie do terapii rodzin; wybrane problemy psychopatologii.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Specjalizacja ta wyposaża absolwenta w kompetencje i umiejętności:z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie; pracy z osadzonymi i uzależnionymi; prowadzenia działań z profilaktyki społecznej; trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowanie; inicjowania procesu modyfikacji osobowości jednostki społecznie niedostosowanej; formułowania zaleceń i wdrażania projektów zmian w procesie kształcenia człowieka

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci przygotowani są do pracy w różnych instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup podwyższonego ryzyka oraz są przygotowani do pracy mającej na celu zapobieganie występowaniu zjawisk patologicznych lub zmniejszanie ich skutków i ochronę przed ponownym ich wystąpieniem.
Potencjalne miejsca pracy absolwenta: Areszt Śledczy; Komenda Policji; Zakład Karny; Policyjna Izba Dziecka; Pogotowie Opiekuńcze; Zakład Wychowawczy; Zakład Poprawczy; sąd i prokuratura; świetlica terapeutyczna; kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą; świetlica środowiskowa.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log