PL / EN / DE / UK


Streetworking

Specjalizacja ta umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym bądź wykluczonymi społecznie. Umożliwia poznanie metodyki pracy pedagoga ulicy, zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy pedagoga podwórkowego.

WIEDZA:

Poza przedmiotami kształcenia ogólnego na specjalizacji tej możemy wyróżnić następujące przedmioty specjalizacyjne:

 • instytucje opieki i resocjalizacji
 • metodyka pracy pedagoga ulicy
 • podstawy prawne systemu resocjalizacji
 • projekt działalności pedagogicznej
 • resocjalizacyjno-profilaktyczne zajęcia hospitacyjne
 • resocjalizacja w środowisku otwartym
 • profilaktyka w środowisku lokalnym
 • wybrane problemy psychopatologii

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

Specjalizacja ta wyposaża absolwenta w kompetencje i umiejętności:

 • z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym lub wykluczoną społecznie
 • prowadzenia działań z profilaktyki społecznej na poziomie lokalnym
 • trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowanie
 • inicjowania procesu modyfikacji osobowości jednostki wykluczonej społecznie
 • formułowania zaleceń i wdrażania projektów zmian w procesie kształcenia i wychowania człowieka

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnych instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup podwyższonego ryzyka oraz są przygotowani do pracy mającej na celu zapobieganie występowaniu zjawisk patologicznych lub zmniejszanie ich skutków i ochronę przed ponownym ich wystąpieniem.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta:

 • placówa wsparcia dziennego
 • świetlica terapeutyczna
 • kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą
 • stowarzyszenia
 • fundacje
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log