PL / EN / DE / UK


Zarządzanie w oświacie i doradztwo

Specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE I DORADZTWO

Studia przygotowują specjalistów w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi w nowej strukturze systemu edukacji, posiadających aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną.

WIEDZA:
Poza przedmiotami kształcenia ogólnego na specjalizacji tej możemy wyróżnić następujące przedmioty specjalizacyjne: ekonomika oświaty; instytucje oświatowo-wychowawcze; managment w oświacie; metody rekrutacji i selekcji pracowników; nadzór pedagogiczny w placówkach oświatowych; planowanie w placówkach oświatowych; polski system edukacyjny na tle porównawczym; poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze; poradnictwo rodzinne; prawo oświatowe; programy edukacyjne we współpracy europejskiej; warsztat pracy doradcy zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Specjalizacja ta wyposaża absolwenta w kompetencje i umiejętności:sprawnego i skutecznego rozwiązywania problemów pedagogicznych, ekonomicznych i administracyjnych, profesjonalnego posługiwania się prawem; tworzenia projektów promocyjnych; zarządzania personelem; negocjacji; organizacji pracy indywidualnej i zespołowej; diagnozowania pracy i tworzenia wizji rozwoju placówki; zajmowania się szeroko rozumianym doradztwem społecznym, poradnictwem rodzinnym oraz zawodowym

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach różnych szczebli organizacji i zarządzania oświatą (urzędach gmin, starostwie, agendach wojewódzkich), w tym przede wszystkim w szkole.
Możliwe miejsca pracy: kuratoria oświaty; wydziały oświaty w urzędach miast; poradnie zawodowe w centrach kształcenia ustawicznego; Urząd Pracy (wojewódzki, rejonowy, powiatowy); biura pośrednictwa pracy; poradnie rodzinne; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; ośrodki wspierania przedsiębiorczości.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log