PL / EN / DE / UK


Bankowość i usługi finansowe

Specjalność: BANKOWOŚĆ

Celem kształcenia na specjalności Bankowość jest przygotowanie absolwentów do swobodnego poruszania się w zawodach, związanych z koniecznością zdobycia profesjonalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu bankowości, ubezpieczeń, rynków kapitałowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania funduszy na realizację projektów oraz wykonywania profesjonalnych usług, takich jak pośrednictwo, audyt czy doradztwo finansowe. Program specjalności Bankowość obejmuje zdobycie wiedzy m.in. z następujących przedmiotów: Analiza ryzyka finansowego, Metody analizy rynku finansowego i kapitałowego, Europejskie prawo gospodarcze, Bank a przedsiębiorstwo, Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, Nadzór nad rynkiem finansowym, Finanse międzynarodowe, Metodyka zarządzania projektami, Modelowanie finansowe i zarządzanie ryzykiem, Audyt finansowy, Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.

WIEDZA:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą wiedzę z zakresu:

 • nauk o zarządzaniu oraz ich zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • identyfikowania relacji między podmiotami gospodarczymi,
 • prawidłowości rozwojowych i zjawisk zachodzących w podmiotach gospodarczych,
 • zasad pozyskiwania i gospodarowania zasobami finansowymi organizacji,
 • zasad funkcjonowania polityki gospodarczej państwa, w tym polityki monetarnej, fiskalnej, a także funkcjonowania rynku kapitałowego i pieniężnego,
 • ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • podstaw modelowania finansowego i prognozowania.

 

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i kompetencje dotyczące:

 • prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych i finansowych,
 • pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk zachodzących w makro i mikro skali,
 • prognozowania procesów i zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi,
 • posługiwania się przepisami prawa krajowego w zakresie działalności gospodarczej,
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
 • stosowania metod i narzędzi ekonomicznych w samodzielnym zarządzaniu zasobami rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi,
 • współpracy w zespole i planowania rozwoju zawodowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej banków, zakładów ubezpieczeń, firm doradczych,
 • zarządzających biurami pośrednictwa finansowego,
 • pracowników obsługi klienta w zakresie usług bankowych, ubezpieczeniowych i doradczych,
 • prowadzących rachunki inwestycyjne,
 • zarządzających projektami i obsługujących ich finansowanie.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log