PL / EN / DE / UK


Menedżer sportu i turystyki – organizacja i zarządzanie instytucjami sportowymi i turystycznymi

Specjalność: MENEDŻER SPORTU I TURYSTYKI

W wysoko rozwiniętych gospodarkach coraz większe znaczenie ma sektor usług, w tym usług turystycznych, ale także i sportowych. Szeroko rozumiana turystyka zaspokaja potrzeby turystów – potrzeby wypoczynku, kulturowe, zdrowotne i wiele innych. Turystyka zaspokaja także potrzeby szkoleniowe, konferencyjne integracyjne etc. współczesnych firm. Turystyka i sport jest również coraz istotniejszym sposobem na rozwój miast oraz regionów i państw. Realizacja rozwoju regionu poprzez turystykę i sport, tworzenie odpowiedniej oferty dla zróżnicowanych klientów branży turystyczno-sportowej wymaga coraz co raz lepiej przygotowanych kadr. Specjalność/kierunek ta jest „kuźnią” takich kadr.

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów, którzy są w stanie zapewniać realizację celów turystyczno- sportowych, przy uwzględnieniu realiów rynkowych. Absolwenci studiów Menedżer Turystyki i Sportu są sprawnymi menedżerami i animatorami właśnie przedsięwzięć turystyczno-sportowych. Sprawdzają się doskonale zarówno w sektorze prywatnym jak i w administracji publicznej.

Oprócz bardzo solidnej wiedzy z zarządzania kierunek/specjalność dostarczy wiedzy o turystyce i zarządzaniu turystyką oraz wiedzy w zakresie zarządzania w sporcie, zarówno w tworzących się w Polsce profesjonalnych klubach w różnych dyscyplinach sportu, jak również działaniach w zakresie sportu masowego oraz usługach rekreacyjno-sportowych. Polityka regionalna i strategie rozwoju turystyki i sportu,  turystyka w gospodarce narodowej, marketing usług turystycznych i sportowych, rachunkowość zarządcza w organizacjach turystycznych i sportowych, zarządzanie klubem sportowym, sportowy rynek pracy, społeczna odpowiedzialność w organizacjach turystycznych i sportowych – to tylko niektóre problemy wykładane na tej specjalności. Rozwój zrównoważony jest nie tylko „modny”  ale przede wszystkim bardzo ważny w realnej gospodarce a w turystyce i w sporcie szczególnie. Absolwent specjalności menedżer sportu i turystyki posiada  ponadto umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze turystyki i sportu. Potrafi też podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach turystyczno-sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent nabędzie zatem wiedzę i umiejętności menedżera oraz kreatora turystyki i sportu w   różnych podmiotach gospodarki turystycznej  a także do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach turystycznych, firmach doradczych. . Ponadto absolwent będzie mógł podjąć pracę w organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu sportowego, rozumiejącego współzależność biznesu, problemów bezpieczeństwa oraz kształtowania zachowań kulturowych w sporcie Może znaleźć zatrudnienie w strukturach ogólnopolskich, wojewódzkich i gminnych Wydziałów Turystyki i Sportu. Będzie też przygotowany do prowadzenia własnej firmy w zakresie usług turystycznych i sportowych.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log