PL / EN / DE / UK


Prawo w biznesie i administracji

Specjalność: PRAWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Specjalność Prawo w biznesie i administracji, która realizowana jest w ramach kierunku zarządzanie jest unikalną propozycją, która pozwala na jednoczesne pozyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów procesów zarządczych i funkcjonowania administracji. Program studiów, został przygotowany m.in. pod kątem poszerzenia możliwości zatrudnienia absolwenta w różnych obszarach biznesu i administracji.

Program studiów pozwoli na zdobycie przez absolwentów specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw – prawa kontraktów, sytuacji podmiotu gospodarczego w stosunkach z organami administracji państwowej, finansowania podmiotów, prawa podatkowego i rachunkowości, prawa pracy, z zakresu naprawy, upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa oraz prawa konkurencji. Uzupełnieniem dla wiedzy o prawnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa są zajęcia z zarządzania konfliktem, prowadzenia negocjacji, kształtowania kompetencji menedżerskich i zarządzania ryzykiem.

Absolwenci specjalności będą posiadali wiedzę m.in. z zakresu:

 • z zakresu prawa, w tym w szczególności: prawa gospodarczego, prawa handlowego i zamówień publicznych,
 • regulacji prawne dotyczące funkcjonowania i finansów przedsiębiorstw,
 • obsługi spółek prawa handlowego i organów tych spółek,
 • przygotowywania umów w obrocie gospodarczym,
 • przepisów prawa pracy,
 • postępowania administracyjnego, w tym zakres praw i obowiązków organizacji objętych takim postępowaniem,
 • prowadzenia spraw karno-skarbowych.
 • kultury organizacyjnej przedsiębiorstw,
 • strategii podmiotów rynkowych,
 • zarządzania wiedzą,
 • koncepcji zarządzania,
 • zarządzania innowacjami.
 • zarządzania jakością
 • przedsiębiorczości

Ważną rolę w procesie studiów odgrywać będzie umożliwienie studentowi wykształcenie praktycznych umiejętności i kompetencji m.in. takich, jak:

 • regulacje prawne dotyczące szeroko rozumianego obrotu gospodarczego,
 • poznanie ekonomicznych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania różnego rodzaju przedsiębiorstw,
 • interpretacja regulacji prawnych, dotyczących zakładania działalności gospodarczej,
 • skuteczne rozwiązanie problemów z zakresu prawa pracy,
 • zastosowanie prawa o zamówieniach publicznych,
 • uczestnictwo w postępowaniach podatkowym i doradztwo w tym zakresie,
 • kształtowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie personelem, innowacjami, produkcją czy jakością,
 • organizacja i kierowanie zespołami pracowników,
 • tworzenia systemów motywacyjnych,
 • etycznych zachowań w działalności biznesowej i administracyjnej,
 • odpowiedzialności i skutków swojego działania.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent specjalności Prawo w biznesie i administracji uzyska odpowiednią wiedzę, kompetencje i umiejętności, które pozwolą mu podjąć pracę na różnych stanowiskach, w tym stanowiskach kierowniczych w:

 • w przedsiębiorstwach i organizacjach o zróżnicowanym profilu działalności i różnej wielkości – od najmniejszych poprzez sektor małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także te działające na rynkach zagranicznych,
 • w działach organizacyjno-administracyjnych i finansowo-księgowych,
 • w działach związanych z szeroko rozumianą działalnością Organizacji ( np. działalność produkcyjna, usługowa, sprzedaż, doradztwo itp

W szczególności absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy związanej z:

 • organizowaniem działalności podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów ich funkcjonowania oraz do efektywnego wspierania podmiotu lub departamentu zapewniającego obsługę prawną organizacji;
 • samodzielnym prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności korzystania ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w zakresie podstawowych aspektów tejże działalności. Dotyczy to m.in. doradztwa prawnego, menedżerskiego, coachingu czy kwestii zamówień publicznych;
 • przygotowanie zawodowe pozwoli również na pracę w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach;
 • znajomość zasad współpracy podmiotów gospodarczych z właściwymi organami administracji, umożliwi również zatrudnienie w instytucjach (lub samozatrudnienie) w charakterze podmiotu tworzącego i koordynującego wzajemne relacje bądź jako pracownika administracji publicznej związanej z obsługą przedsiębiorstw – w tym dotacji Z Unii Europejskiej.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log