PL / EN / DE / UK


Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna

Specjalność: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I POMOC HUMANITARNA

Celem kształcenia na specjalności Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna jest przygotowanie absolwentów do zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Wiąże się to ze zorganizowaniem spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny, nieostrożność człowieka lub ewentualny konflikt zbrojny.

WIEDZA:

Program specjalności: zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • sytuacje kryzysowe na przykładzie wybranych zdarzeń
 • zarządzanie kryzysowe w aspekcie zadań samorządu województwa
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych a możliwości wsparcia z funduszy Unii
 • rola i miejsce Straży Miejskie w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy
 • pomoc psychologiczna jako element wsparcia logistycznego w sytuacjach kryzysowych
 • systemowe aspekty zarządzania kryzysowego
 • logistyka docierania do osób potrzebujących pomocy

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:

W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczące:

 • prawnych, psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania kryzysowego
 • tworzenia i stosowania planów i scenariuszy komunikacyjnych
 • roli i zadań środków masowego przekazu
 • tworzenia planów niesienia pomocy i analizy ich ryzyka na przykładzie wybranych instytucji w tym samorządowych i administracyjnych
 • zasad prowadzenia akcji ratunkowych organizacji pomocy humanitarnych
 • logistyki i informatyki w zarządzaniu kryzysowym

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej administracji rządowej i samorządowej
 • funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz straży granicznej
 • pracowników jednostek opieki zdrowotnej
 • służb meteorologicznych
 • pracowników instytucji zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach
 • służb weterynaryjnych.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log