PL / EN / DE / UK


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Ogólna charakterystyka studiów:

Poziom kształcenia jednolite studia magisterskie
Profil kształcenia praktyczny
Forma studiów stacjonarne i niestacjonarne
Dziedzina i dyscypliny nauki, do których odnoszą się efekty kształcenia dziedzina: nauki społeczne

dyscypliny: pedagogika i psychologia

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister
Czas trwania studiów 5 lat
Liczba semestrów 10
Poziom Polskich Ram Kwalifikacji 7

 

Charakterystyka studiów na kierunku:

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowują  merytorycznie i praktycznie do pracy z dziećmi w charakterze wychowawców, a także pedagogów-nauczycieli. Absolwenci tego kierunku mają umiejętności i kompetencje, które pozwolą im pełnić ważne role w rozwoju i kształceniu młodego człowieka, a w szczególności dzięki nabytym sprawnościom będą mogli wyposażać dziecko w elementarną wiedzę, kształtować jego postawy i nawyki, rozwijać twórcze myślenie, kształtować osobowość oraz przygotowywać go do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacji.

Absolwent jednolitych magisterskich studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji na poziomie 7.

Efekty uczenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie:

 • wiedzy

W ramach kierunku student zdobędzie m.in. wiedzę z zakresu następujących treści kształcenia: diagnozowanie ucznia-dziecka, pedeutologia, profilaktyka zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży, psychologia zachowań wieku dziecięcego, warsztat pracy nauczyciela-wychowawczy, współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ewaluacja oddziaływań edukacyjnych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współczesne tendencje w edukacji matematycznej, współczesne tendencje w edukacji artystycznej, współczesne tendencje w edukacji polonistycznej, współczesne tendencje w edukacji przyrodniczej, współczesne tendencje w edukacji technologii informatycznych.

 • umiejętności

Studia na kierunku wyposażają absolwenta między innymi w pogłębione umiejętności w zakresie: tworzenia i prawidłowej oceny procesów pedagogicznych, wychowawczych oraz rozwojowych dziecka; kompetentnej analizy i oceny możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży; umiejętności profilaktyczne dotyczące zagrożeń w procesie nauczania i wychowania; umiejętności prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w nauczaniu zintegrowanym; umiejętności artystycznych.

 • kompetencji społecznych

Absolwent kierunku będzie gotów między innymi do: krytycznego dokonywania oceny własnych kompetencji i  umiejętności w zakresie działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych);  ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; współdziałania ze specjalistami i wykorzystywania opinii specjalistów (psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza) w przypadku trudności z rozwiązaniem problemów  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy z dzieckiem/uczniem; odpowiedzial­nego wypeł­niania zobo­wiązań spo­łecznych i działanie na rzecz interesu publicznego; zgodnego  zasadami i normami etyki zawodowej podejmowania i wykonywania działalności pedagogicznej;  podejmowania wyzwań zawodowych, tworzenia i stosowania dobrych praktyk w pracy pedagogicznej w przedszkolu i szkole; wyrażania i propagowania wrażliwości etycznej, empatii i otwartości. 

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku jest wyposażony w kompetencje i umiejętności niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Posiada sprawności potrzebne do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej oraz przedszkolach, a także innych formach wychowania przedszkolnego i szkolnego.  Będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • instytucjach oświatowych
 • placówkach opiekuńczych
 • placówkach pomocy dziecku
 • publicznych i prywatnych szkołach podstawowych,
 • publicznych i prywatnych przedszkolach,
 • placówkach wspierających rodzinę dysfunkcyjną
 • instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci i młodzieży
 • instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny.

Zasady  rekrutacji   

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo dojrzałości (świadectwo egzaminu maturalnego), złożyła wymagane dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 STYCZNIA 2018 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554) w dziekanacie Uczelni i przystępuje do rekrutacji zgodnie z jej warunkami.

       Przyjęcie na studia w WSZiA odbywa się na podstawie przedłożenia: świadectwa dojrzałości, opłaty wpisowego, podpisania umowy i zaakceptowania regulaminu studiów i opłat.  Od decyzji komisji rekrutacyjnej  służy odwołanie (w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji) do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym w statucie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Rektor. Osoba przyjęta na studia składa ślubowanie, którego treść określa statut uczelni. Student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który dokumentuje przebiegi wyniki studiów.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log