PL / EN / DE / UK


Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

Studenci przygotowywani są do pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, wspomagającej rozwój małych dzieci. Rozwój w zakresie motoryki, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz ogólny rozwój psychofizyczny to obszary, w których postępy dzieci mogą być wspomagane przez specjalistów. Studia mają na celu przygotowanie do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – projektowania, organizowania i realizacji zajęć wspomagających rozwój dzieci, od urodzenia, do czasu podjęcia edukacji w szkole.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak: diagnostyka pedagogiczna, diagnoza potrzeb i możliwości rozwoju małego dziecka, metodyka pracy opiekuńczej, psychologia kliniczna, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym i placówkach instytucjonalnych i projektowanie indywidualnego programu wspomagania dzieci.

UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE:
Absolwent będzie wyposażony w kompetencje i umiejętności dotyczące między innymi rozpoznawania i oceny indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego najbliższego otoczenia. Ponadto absolwent zdobędzie kwalifikacje pozwalające na właściwe organizowanie oraz prowadzenie zajęć wspierających rozwój małego dziecka.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent będzie mógł pracować z dziećmi wymagającymi wsparcia w zakresie różnych obszarów rozwojowych. Potencjalne miejsca pracy: świetlice socjoterapeutyczne, żłobki, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, stowarzyszenia prospołeczne, warsztaty terapii zajęciowej, ogniska resocjalizacyjne czy własne firma specjalizująca się w działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej.

 

 

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log