PL / EN / DE / UK


dr Jadwiga Ratajczak

dr Jadwiga Ratajczak

Monografie lub rozdziały w monografiach:

 • RatajczakSylwetka absolwenta i zakres kształcenia na kierunku logistyka Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu” w „Ekonomiczno-społeczne problemy współczesnego zarządzania” red. M. Duczmal i T. Pokusa Wyd. WSZiA, Opole 2008 r.
 • 2015 Ratajczak J., Michalak A., Logistyka zwrotna a  świadomość społeczna w zakresie gospodarki odpadami, [w:] Duczmal M., Pokusa T., Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego zarządzanie informacją i nowymi technologiami, Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu, Opole 2015, stron: 302.
 • 2015 Ratajczak J., Społeczna odpowiedzialność biznesu czynnikiem kształtującym wizerunek firmy, [w:] Pokusa T., Duczmal W., Koncepcje i narzędzia współczesnej logistyki – monografia upowszechniająca projekt. WSZiA w Opolu w perspektywie realizacji Strategii Europa 2020. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarze kształcenia kadr dla sektora logistyki poprzez wdrożenie programu rozwojowego, Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu. Opole 2015, stron: 26.
 • 2016 Ratajczak J., Kapitał ludzki w sprzężeniu zwrotnym z procesami demograficznymi, [w:] Duczmal M., Pokusa T., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu -interdyscyplinarność badań, Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu, Opole 2016, stron: 235.
 • 2016 Ratajczak J., Nakłady inwestycyjne czynnikiem sprawczym zrównoważonego rozwoju gospodarki odpadami, [w:] Priorytety społeczno-gospodarcze w kontekście zrównoważonego rozwoju,  Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej, Opole 2016.
 • 2016 Ratajczak J., Aspekt ekologiczny kształcenia podstawą budowy gospodarki zrównoważonej, [w:] Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego – zarządzanie informacją i nowymi technologiami, monografia, Wydawnictwo – Berdyansk 2016.
 • 2016 Ratajczak J.,. Zarządzanie samym sobą – od siły roboczej do kapitału ludzkiego, [w:] Rauze-Rauziński R., Solga B., Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku, Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu, Opole 2016, stron: 181.
 • 2016 Ratajczak J.,  Kapitał ludzki w sprzężeniu zwrotnym z procesami demograficznymi, [w:] Duczmal M., Pokusa T.. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań, Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu, Opole 2016, stron: 235.
 • 2017 Ratajczak J., Społeczna odpowiedzialność biznesu drogą do zrównoważonego rozwoju. Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opole 2017.
 • 2017 Ratajczak J., Edukacja jako jedna z form zarządzania kapitałem intelektualnym osób w wieku poprodukcyjnym, monografia, Wydawnictwo-Berdyansk 2017.
 • 2018 Ratajczak J., Kształcenie i zatrudnienie absolwentów szkół średnich ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców, a wojewódzki

Artykuły w pracach zwartych:

 • RatajczakWyższa Szkoła Zarządzania i Administracji partnerem w prowadzeniu działalności gospodarczej wśród studiujących” w: Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej red. W. Duczmal, J. Żurawska. Wyd. WSZiA w Opolu 2008 r;
 • RatajczakKontrakty wojewódzkie jako nowe źródło finansowania inwestycji oświatowych” w: „Ekonomiczno-społeczne problemy współczesnego zarządzania” , red. M. Duczmal i T. Pokusa. Wyd. WSZiA w Opolu, Opole 2008;
 • Ratajczak – Prognozy demograficzne wyznacznikiem potrzeb edukacyjnych,
  w: Doświadczenia i perspektywy nowoczesnego zarządzania. red. M. Duczmal, T. Pokusa, Wyd. WSZiA w Opolu, Opole 2007;
 • Ratajczak – The directions of the development of the educational infrastructures In Poland, w: Economic and Environmental Studies No. 10/2007: Cotemporary Problems of the Socio-Economic Policy in Poland, (ed ) M. Bucka, Opole, 2007;
 • Ratajczak – Kierunki zmian w infrastrukturze oświaty w okresie transformacji gospodarczej. W: Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania. red. M.Duczmal,T.Pokusa,PAN,WSZiA w Opolu, 2006 r.;
 • Ratajczak – Edukacja w Polsce wobec norm i standardów unijnych. w: Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006;
 • Ratajczak – Rola oświaty w społeczeństwie i gospodarce- wybrane problemy
  w: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, red. M. Bucka, J. Słodczyk, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005;
 • Ratajczak – Zmiany strukturalne systemu kształcenia zawodowego w Polsce w: Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w gospodarce polskiej okresu transformacji. red. Z. Mikołajewicz, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego ,Opole 2005.
 • Ratajczak – Innowacje czynnikiem dynamizującym rozwój i wzrost gospodarczy. W. Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych. Red. W. Potwora. Wyd. WSZiA w Opolu. Opole 2009
 • Ratajczak – „ Analiza potencjału kadrowego zarządzania kryzysowego w gminach, na przykładzie woj. opolskiego” W: Zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna w działalności wybranych podmiotów, Wyd. WSZiA;
 • Ratajczak – Raport „ Oferta kształcenia szkół średniego i wyższego poziomu
  w województwie opolskim
  ” – raport opracowywany w ramach projektu „Kompleksowe badania zapotrzebowania ryku pracy na kadry wysokokwalifikowane w województwie opolskim w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb” 2007 r.
 • Ratajczak – Innowacje czynnikiem dynamizującym rozwój i wzrost gospodarczy. W. Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych. Red. W. Potwora. Wyd. WSZiA w Opolu. Opole 2009
 • Ratajczak. Przyjazna ekonomia i przyjazne finanse. W. Wybrane aspekty współczesnej gospodarki i rynku pracy. Red. W. Duczmal, J. Żurawska. Wyd. WSZiA w Opolu. Opole 2009
 • Ratajczak – Nakłady inwestycyjne w województwie opolskim w latach 2002-2007. Opolskie Roczniki Ekonomiczne. Red. Z. Mikołajewicz. Wyd. Uniwersytet Opolski. Opole .2010
 • Ratajczak. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna determinantą prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa na przykładzie województwa opolskiego.w. Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania-formy i instrumenty ekonomiczno- społeczne. Red. T. Pokusa. Wyd. Instytut Śląski w Opolu. Opole 2013
 • Ratajczak. Kontrowersje wokół materialnej bazy infrastruktury oświaty w procesie kształcenia na najniższym poziomie. W Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania oraz cele polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Red Z. Mikołajewicz. Wyd. Uniwersytet Opolski. Opole 2013
 • Ratajczak . Zarządzanie gospodarką odpadami w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na przykładzie województwa opolskiego. W. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ,zarządzania i administracji – innowacyjność, komunikacja. Red. M. Duczmal, T. Pokusa. Wyd. Instytut Śląski w Opolu. Opole 2013
 • Ratajczak. Efektywne motywowanie pracowników determinantą innowacyjnego przedsiębiorstwa. W „Nie technologiczne innowacje w teorii i praktyce.” Pod red. W. Duczmal, J. Żurawska. Instytut Śląski Sp. z.o.o w Opolu. Opole 2014
 • Ratajczak. Społeczna odpowiedzialność biznesu czynnikiem kształtującym wizerunek firmy. W. T.Pokusa, W. Duczmal. Koncepcje i narzędzia współczesnej logistyki- monografia upowszechniająca projekt. WSZiA w Opolu w perspektywie realizacji Strategii Europa 2020. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarze kształcenia kadr dla sektora logistyki poprzez wdrożenie programu rozwojowego. Wyd. Instytut Ślaski w Opolu. Opole 2015.s.26
 • Ratajczak. Aspekt ekologiczny kształcenia podstawą budowy gospodarki zrównoważonej. W. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego– zarządzanie informacją i nowymi technologiami. Monografia. Wydawnictwo-Beriansk.2016 s. 71
 • Ratajczak. Zarządzanie samym sobą – od siły roboczej do kapitału ludzkiego.w. R. Rauze-Rauziński, B. Solga. Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniam na Śląsku do 2035 roku.Wyd. Instytut Śląski w Opolu. Opole.2016 s. 181
 • Ratajczak. Społeczna odpowiedzialność biznesu drogą do zrównoważonego rozwoju. Opolskie roczniki ekonomiczne. Wyd. Uniwersytet Opolski. Opole 2017
 • Ratajczak. Zarządzania materialną bazą infrastruktury oświaty determinantą wdrożenia programu „ Radosna szkoła”. W. M. Bucka, Z. Mikołajewicz. Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego swiata. Wyd. Uniwersytet Opolski. Opole. 2014 s. 453
 • Ratajczak. Kapitał ludzki w sprzężeniu zwrotnym z procesami demograficznymi. W. M. Duczmal, T. Pokusa. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu- interdyscyplinarność badań. Wyd. Instytut Śląski w Opolu. Opole.2016 s. 235
 • Ratajczak. Ekonomia społeczna w świetle nauk ekonomicznych. W. W. Duczmal, S. Śliwa, S. Kania. Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej. Wyd. Instytut Śląski w Opolu. Opole.2014 s. 11
 • Ratajczak, A. Michalak Logistyka zwrotna a świadomość społeczna w zakresie gospodarki odpadami. W. M. Duczmal, T. Pokusa. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego– zarządzanie informacją i nowymi technologiami. Wyd. Instytut Śląski w Opolu. Opole.2015 s. 302
 • J. Ratajczak. Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na przykładzie województwa opolskiego. W. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji. Wyd. Instytut Śląski w Opolu. Opole.2013 s. 75
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log