PL / EN / DE / UK


dr Tadeusz Pokusa

dr Tadeusz Pokusa

Praca zwarte

 • Т. Покуса, Логистико-маркетинговые процессы обслуживания клиентa в управлении цепoчoкou пocтaвoк, PAN O/Katowice, WSZiA 2008, (Praca dofinansowana przez MNiSW),

Praca zwarte redagowane

 • 2018 Pokusa T., /współautor/,  Project Management,  The Academy of Management and Administration in Opole, Opole 2018, ss. 405.
 • 20 lat. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań IŚ, WSZiA Opole 2016 ss. 373
 • 2016 Pokusa T., Duczmal W., Nestorenko T., /red. naukowa/, Соціально-економічний розвиток: роль інформації та нових технологій, БДПУ, Бердянськ (Ukraina) 2016 cc. 293.
 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji- innowacyjność, komunikacja, IŚ, WSZiA Opole 2013 ss. 251, [współred.: M. Duczmal]
 • Zarządzanie Logistyka – procesy, koncepcje, narzędzia IŚ, WSZiA Opole 2013 ss. 304.
 • Zarządzanie, Logistyka, Finanse – Problemy innowacyjności i instrumenty analizy, IŚ, WSZiA Opole 2012 ss. 287.
 • Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji – doświadczenia i perspektywy, IŚ, WSZiA Opole 2012 ss. 366.
 • Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania, IŚ, WSZiA, Opole 2011, ss. 394,
 • Klaster drzewny, klaster energii odnawialnych, klaster chemiczny. Możliwości funkcjonowania i rozwoju klastra rekreacyjno-ruchowego w woj. opolskim.8, WSZiA Opole 2011, ss. 175, [redaktor]
 • Żurawska, Klastry – badania warunków funkcjonowania i możliwości rozwoju w woj. opolskim. Benchmarking i podsumowanie. t.10, WSZiA, Opole 2011, ss. 267, , [współredaktor]
 • Duczmal, (red. naukowa), Zarządzanie i polityka społeczna-wybrane problemy, WSZiA, Opole 2010, ss. 441, [współredaktor]
 • Nowoczesne zarządzanie – wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, WSZiA, Opole 2010, ss. 242, [redaktor]
 • Asy ze Wschodniej czyli 50 na 50 Kolejarza Opole, Marketing sportowy, WSZiA, Opole 2010, ss 138, [redaktor]
 • Duczmal (red. naukowa), Wybrane aspekty współczesnej gospodarki i rynku pracy, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, ss.125. [współredaktor]
 • Duczmal (red. naukowa), Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne – na przykładzie wybranych instytucji, PAN O/Katowice, WSZiA, Opole 2009, ss. 243, [współredaktor]
 • Duczmal, Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe – wybrane problemy, PAN O/Katowice, WSZiA, Opole 2009, ss. 354, [współredaktor]
 • Potwora, J. Kaczmarek (red. naukowa), Nauka w służbie wartości, WSZiA, Opole 2009, ss. 472, [współredaktor]
 • 2008 Покуса T.,  Логистикомаркетинговые процессы обслуживания  клиентa в управлении цепoчoкou пocтaвoк, PAN O/Katowice, 2008, cc. 338 (Praca dofinansowana przez MNiSW).
 • 2007 Pokusa T. /współautor/, Procesy i systemy zarządzania logistyczno-marketingowego, pod redakcją naukową Piotra Blaika, Uniwersytet Opolski, Opole 2007, ss. 207.
 • 2005 Pokusa T., /współautor/, Blaik P., Matwiejczuk R.,  Integracja marketingu i  logistyki – wybrane problemy, Politechnika Opolska, Opole 2005, ss.100.
 • 2002 Pokusa T., /współautor/, Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu, WSZiA, Uniwersytet Opolski, Opole, 2002, ss. 312.
 • 2001 Pokusa T., Logistyczna obsługa i lojalność klienta jako orientacje rynkowe  Instytut Śląski,  Opole, 2001, ss. 179.

Artykuły:

 • Logistyka humanitarna – zarys badań nad problemem w: 20 lat. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań IŚ, WSZiA Opole 2016 s.221
 • Logistyczna obsługa klienta i integracja ECR i CRM jako przejawy innowacyjnego działania w łańcuchu dostaw, [w:] W. Duczmal, J. Żurawska (red. naukowa) Nietechnologiczne innowacje w teorii i praktyce, WSZiA Opole, 2014 s. 216 – 231
 • Burski, Istota i modele społecznej odpowiedzialności biznesu [w:] T. Pokusa, M. Duczmal (red. naukowa), Społeczna odpowiedzialność zarządzania w biznesie i administracji – kreacja zrównoważonych innowacji, IŚ, WSZiA Opole 2014 ( w druku), [współredaktor]
 • Burski, Społeczna odpowiedzialność banków w: T. Pokusa, M. Duczmal (red. naukowa), Społeczna odpowiedzialność zarządzania w biznesie i administracji – kreacja zrównoważonych innowacji, IŚ, WSZiA Opole 2014 ( w druku), [współredaktor]
 • Logistyka humanitarna i jej ekonomiczne aspekty na wybranych przykładach w: Mikołajewicz (red. naukowa) Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju, UO Opole, 2014 (w druku)
 • Selected aspects of formation and evaluation of logistic customer service level in the light of research, [w:] T. Pokusa, M. Duczmal (red. naukowa), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji- innowacyjność, komunikacja, IŚ, WSZiA Opole 2013 s. 245 – 251
 • Humanitarian logistics – essence in the light of the specialist literature [w:] T. Pokusa, (red. naukowa), Zarządzanie Logistyka – procesy, koncepcje, narzędzia IŚ, WSZiA Opole 2013 s. 281 – 294
 • Duczmal, Profesor zwyczajny doktor habilitowany Piotr Blaik – Profesor Opoliensis, [w:] T. Pokusa, (red. naukowa), Zarządzanie Logistyka – procesy, koncepcje, narzędzia IŚ,WSZiA Opole 2013 s. 281 – 294, [współautor]
 • Charakterystyka nowej specjalności na kierunku logistyka – logistics management w WSZiA w Opolu, [w:] T. Pokusa, M. Duczmal(red. naukowa), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji- innowacyjność, komunikacja, IŚ, WSZiA Opole 2013 s.214 – 223
 • Radziński, Uwarunkowania demograficzno-społeczne uczestnictwa społeczeństwa Śląska Opolskiego w kulturze fizycznej, sporcie i rekreacji ruchowej, IŚ WSZiA Opole 2013, [w:] T. Pokusa, M. Duczmal(red. naukowa), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji- innowacyjność, komunikacja, IŚ, WSZiA Opole 2013 s.11 – 37
 • Logistyka humanitarna. Istota, warunki skuteczności i porównanie z ujęciem klasycznym, [w:] S. Kauf (red. naukowa), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, UO, WSZiA Opole 2012, s.149-169
 • Jakość kształcenia na przykładzie Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu [w:] Zarządzanie, Logistyka, Finanse – Problemy innowacyjności i instrumenty analizy, WSZiA Opole 2012, s. 280 – 287
 • Sponsoring w sporcie jako działanie marketingowe [w:] Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji – doświadczenia i perspektywy, WSZiA Opole 2012 s.107 – 118.
 • Marketing i cele działania żużlowego klubu sportowego w aspekcie jubileuszu 50-cio lecia Kolejarza Opole, [w:] B. Sojkin, Z.Waśkowski, (red. naukowa) Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 60 – 72
 • Pokusa, Kształtowanie przedsiębiorczości w WSZiA w aspekcie roli menedżerów produktów sportowych na przykładzie Opola, [w:] Kompetencje menedżerskie a praktyka zarządzania, WSZiA Opole, 2011 s. 95-105, [spółautor].
 • Integracja infrastruktury transportowej Unii Europejskiej a położenie Polski w realizacji przewozów tranzytowych, [w:] W. Duczmal, W. Potwora, (red. naukowa), Profesjonalne kadry Opolszczyzny, WSZiA, Opole 2011 s.249-263
 • Stawinoga, Sponsoring w sporcie np. drużyny siatkarskiej PGE Skra Bełchatów, [w:] T. Pokusa (red. naukowa), Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania, WSZiA, Opole 2011 s.67 – 79, [współautor].
 • Kaczmarek, Łańcuch dostaw i jego modelowanie, [w:] T. Pokusa (red. naukowa), Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania, WSZiA, Opole 2011 s.187-207, [współautor]
 • Pokusa, Marketing terytorialny i warunki jego rozwoju – ujęcie teoretyczne, [w:] T. Pokusa, M. Duczmal, (red. naukowa), Zarządzanie i polityka społeczna-wybrane problemy, WSZiA, Opole 2010, s .44 – 57, [współautor]
 • Logistyka humanitarna. Istota, warunki skuteczności i zastosowanie w sferze współpracy cywilno-wojskowej cz.4, [w:] Logistyka 5/10, ILiM, Poznań 2010, s. 29-31
 • Podstawy marketingu sportowego a jubileusz pięćdziesięciolecia Kolejarza Opole, [w]: T. Pokusa, (red) Asy ze Wschodniej czyli 50 na 50 Kolejarza Opole, WSZiA, Opole 2010, s. 15-21
 • Logistyka humanitarna Istota, warunki skuteczności i zastosowanie w sferze współpracy cywilno-wojskowej cz.3, [w: ] Logistyka, ILiM, Poznań 2010, s. 29-31
 • Logistyka humanitarna Istota, warunki skuteczności i zastosowanie w sferze współpracy cywilno-wojskowej cz.2, [w:] Logistyka, ILiM, Poznań 2010, s. 29-31
 • Marketing sportowy na przykładzie żużla, WSZiA, Opole 2010, s .54 – 66
 • Grzybowski, Istota, warunki skuteczności i zastosowanie w sferze współpracy cywilno-wojskowej cz.1, [w:] Logistyka, ILiM, Poznań 2010, s. 29-31, [współautor]
 • Duczmal, Działania i organizacja logistyki humanitarnej w sytuacjach kryzysowych, w: Opolskie Roczniki Ekonomiczne t.18, WSZiA, PTE, Opole 2010, s.177-191, [współautor]
 • Logistyka humanitarna i warunki jej skuteczności, w: Ścieżki kariery (red) W. Duczmal, J. Żurawska, WSZiA, Opole 2010, s.58-69
 • Supply chain management in aspect of security –literature review, w: Management in the new economy. Classic and modernity. Eine Verhandlung und Studien. Europaischer Akademie der Naturwissenschaften . Hannover 2009, s.279-296
 • Logistyka humanitarna. Nowa ”twarz” logistyki w sytuacjach kryzysowych, [w:] T. Pokusa, M. Duczmal (red.) Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe. Wybrane problemy, PAN O/Katowice, Opole, 2009r s.9-23
 • Logistyka humanitarna – podstawy teoretyczne i wstępna ocena implementacji, [w:] T. Pokusa, W. Potwora , J. Kaczmarek, (red.) Nauka w służbie wartości , WSZiA, Opole 2009. s. 324-341
 • Logistyczna obsługa klienta i elementy jej analizy, [w] W. Duczmal, J. Żurawska, (red), Wybrane aspekty współczesnej gospodarki i rynku pracy. WSZiA, Opole 2009, s. 47-59
 • ABC i TC jako instrumenty wspomagające efektywność procesów logistyczno-marketingowych – wprowadzenie, [w:] Prace Komisji Naukowych , nr 33, PAN O/Katowice, Katowice 2009, s. 28 – 30
 • Istota logistyki humanitarnej w aspekcie globalnym w: Prace Komisji Naukowych , nr 33, PAN O/Katowice, Katowice 2009, s. 51 – 55.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log