PL / EN / DE / UK


dr Władysław Wornalkiewicz

dr Władysław Wornalkiewicz

Prace zwarte:

 • Wstęp do ekonometrii i badań operacyjnych Zbiór przykładów z zastosowaniem mikrokomputera, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2010, dwie części: T.I: Zagadnienia wstępne i wybrane modele ekonometryczne, s. 361, T.II: Elementy badań operacyjnych, s. 192 oraz wspólny aneks s. 41. (współautor: M. Duczmal)
 • Wstęp do ekonometrii i badań operacyjnych Zbiór przykładów z zastosowaniem mikrokomputera, Wybrane modele ekonometryczne, Tom I, Wydawnictwo Instytut Śląski Opole 2012, s. 410. (Wydanie II rozszerzone)
 • Modele ekonometryczne PKB obiektów struktury terytorialnej, Wydawnictwo Instytut Śląski Opole 2013, ss. 343.
 • Metoda badania przyczynowo-skutkowego związków między cechami statystycznymi, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2013, ss. 252.
 • Formułowanie modeli ekonometrycznych do potrzeb zarządzania. Środowiska programowe statystyki opisowej, T. I, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2014, ss.220.
 • Formułowanie modeli ekonometrycznych do potrzeb zarządzania. Zagadnienia ekonometrii, T. II, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2014, (ss. ok. 450. – w druku).
 • Metoda badania przyczynowo-skutkowego związków między cechami statystycznymi, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2013, s. 252.
 • Wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2015, s. 370.
 • Wprowadzenie do projektowania systemów informatycznych zarządzania, część 1 i 2, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2016, s. 566.
 • Popularyzacja metod ilościowych w Internecie, , Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Opole 2017, s. 359, wydanie tradycyjne i internetowe
 • Elementy inżynierii i analizy systemów zarządzania. Wybrane aspekty logistyczne, współautorstwo z podziałem na rozdziały, Władysław Wornalkiewicz, Wojciech Duczmal, WSZiA w Opolu, Opole 2019, s. własnych 154, w druku

Artykuły:

 • Dobór metod i parametrów w budowaniu modeli ekonometrycznych, [w:] Ekonomiczno-społeczne problemy współczesnego zarządzania i komunikacji , red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa, Opole 2008, s. 15.
 • Estymacja modeli wielorównaniowych w GRETL, [w:] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa, Opole 2010, s.19.
 • Propozycja określenia efektywności gospodarowania województw, [w:] Nowoczesne zarządzanie – wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, red. nauk. T. Pokusa, Opole 2010, s. 20.
 • Model ekonometryczny zmiennej “Liczba bezrobotnych, [w:] Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania formy i instrumenty ekonomiczno-społeczne, red. nauk.T. Pokusa, Opole 2011, s. 15.
 • Model wielorównaniowy PKB, [w:] Zarządzanie Logistyka Finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy, red. nauk. T. Pokusa, M. Duczmal, Opole 2012, s. 27.
 • Etapy i procedury budowy modelu produktu brutto podregionów, [w:] Zarządzanie Logistyka Finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy, red. nauk. T. Pokusa, M. Duczmal, Opole 2012, s.19.
 • Programowanie wielokryterialne z zastosowaniem Win QSB, [w:] Zarządzanie, logistyka – procesy, koncepcje, narzędzia, red. nauk. T. Pokusa, Opole 2013, s. 17.
 • Wybór lokalizacji obiektu z zastosowaniem programu Expert Choice, [w:] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania i administracji – innowacyjność, komunikacja, red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa, Opole 2013, s. 17.
 • Implementacja systemów klasy ERP w logistyce [w:] Koncepcje i narzędzia współpracy logistyki – monografia upowszechniająca projekt WSZiA w Opolu w perspektywie realizacji Strategii Europa 2020. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni w obszarze kształcenia kadr dla sektora logistyki poprzez wdrożenie programu rozwojowego, red. naukowa: T. Pokusa, W. Duczmal, Opole 2015, s. 23;
 • EDI w procesie logistycznym [w:] Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego- zarządzanie informacją i nowymi technologiami, red. M. Duczmal, T. Pokusa, Opole 2015, s. 24.
 • Optymalizacja marszrutyzacji przewozów z zastosowaniem funkcji Excela [w:] Aktualne problemy prognozowania ekonomiki Ukrainy, ISBN 978-7291-98-4, Bierdańsk  2017, s. 22;
 • Udoskonalanie techniki przepływu procesów logistycznych [w:] Modern problems of improve living standards in globalized world (Nowoczesne problemy  polepszenia standardów życia w globalizowanym świecie), International Scientific and Practical Internet Conference, december 8.12.2017, Opole-Berdyansk-Tbilisi-Kropyvniski, s. 17,
 • Forecasting using the multiplicative model (Prognozowanie z zastosowaniem modelu multiplikatywnego) [w:] Transformations in contemporary society: economic aspects (Przemiany w nowoczesnym społeczeństwie: aspekty ekonomiczne), Opole 2017, s. 8
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log