PL / EN / DE / UK


mgr inż. Iwona Mstowska

mgr inż. Iwona Mstowska

Artykuły

 • Podmioty dystrybucyjne na polskim rynku ubezpieczeniowym, w: Orientacja rynkowa a zarządzanie, red.nauk. M.Duczmal, W.Potwora, WSZiA, Opole2002
 • Trendy rozwoju komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce- artykuł złożony do druku, wygłoszony na konferencji – Demokracja, Sprawiedliwość , Bezpieczeństwo, Wspólne Wartości Nowej Europy- organizowanej przez WSZiA , Opole 2003
 • Bancassurance- nowa na polskim rynku usługa bankowo-ubezpieczeniowa, w: Przejawy i instrumenty nowoczesnego zarządzania, red.nauk. M.Duczmal, T.Pokusa, PAN i WSZiA, Opole 2004
 • Wybrane procesy ludnościowe województwa opolskiego w okresie transformacji ustrojowej, w: Przejawy i instrumenty nowoczesnego zarządzania, red.nauk. M.Duczmal, T.Pokusa, PAN i WSZiA, Opole 2004
 • Rynek pracy na Śląsku na przełomie wieków, w: Ludność, zatrudnienie, rynek pracy na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r., red. nauk. R.Rauziński, K.Szczygielski, PIN- Instytut Śląski, Opole 2005
 • Zatrudnienie i bezrobocie w teoriach rynku pracy, w: Doświadczenia i pespektywy nowoczesnego zarządzania, red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa, WSZiA w Opolu, Opole 2007
 • Analiza poziomu wynagrodzeń w województwie opolskim- raport w ramach projektu nt. Kompleksowe badania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb- w druku ( w; Rynek pracy województwa opolskiego do roku 2013 na tle prognozy rozwoju gospodarki, red. M. Duczmal, W. Potwora, WSZiA w Opolu, Opole 2007
 • Kontrakty Wojewódzkie jako nowe źródło finansowania inwestycji oświatowych , w: Ekonomiczno – społeczne problemy współczesnego zarządzania i komunikacji, red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa, WSZiA w Opolu, Opole2008
 • Analiza wynagrodzeń mieszkańców województwa opolskiego w latach 2006-2007, w; Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco – edukacyjnych, Część II, red. M. Duczmal, W.Potwora, WSZiA w Opolu, Opole2008
 • Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zadań samorządu województwa ( samorządów terytorialnych), w; Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne na przykładzie wybranych instytucji, red. nauk. T. Pokusa, W. Duczmal, WSZiA w Opolu, Opole 2009
 • Typy rozwojowe ludności województwa opolskiego i ich zmiany w latach 1988 -2008 – ujęcie przestrzenne, w: Opolskie roczniki Ekonomiczne Tom XVIII pt. Nowe wyzwania dla polityki społeczno – gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego, red. nauk. Z. Mikołajewicz, PTE Oddział w Opolu i Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010
 • Aktywność zawodowa ludności województwa opolskiego w okresie transformacji na tle innych regionów Polski, w: Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania – formy i instrumenty ekonomiczno – społeczne, red.nauk. T. Pokusa,WSZiA w Opolu, Opole 2011,
 • Rozwój społeczno – gospodarczy województwa opolskiego na tle innych regionów Polski w latach 2000- 2009, w: zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji – doświadczenia i perspektywy, red.nauk. T Pokusa, W.Duczmal, WSZiA w Opolu, Opole 2012
 • Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50 + w województwie opolskim, w: PERSON, FAMILY, AND SOCIETY; INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE HARMONIZATION OF INTERESTS, Edited by Olga Bilychenko, Marian Duczmal Iryna Ostopolets, Centrum Innowacji i Transfer Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej Spółka z.o.o, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2016.
 • 2016 Mstowska I., Konkurencyjność województwa opolskiego – wybrane aspekty, [w:] Modern problems of improve living standards in a globalized world , International Scientific and Prctical Internet- Conference, Opole- Berdynsk – Slavyansk, Academy of Management and  Administration in Opole (…), December 8, 2016.
 • 2017 Mstowska I., Przekształcenia lokalnego potencjału rozwojowego województwa opolskiego w latach 2000 – 2014, [w:] Opolskie Roczniki Ekonomiczne Tom XIX, pt. Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno – gospodarczego w wymiarze globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, red. nauk. M. Bucka, PTE  Oddział w Opolu i Uniwersytet Opolski, Opole 2017.
 • 2018 Mstowska I., Zróżnicowanie regionalne Polski. Możliwości i konieczność wyrównywania różnic rozwoju społeczno – gospodarczego, [w:] Problems  and prospects of territories’ socio –  economic development, Conference Proceedings of the 7th Interntional Scientific Conference, Academy of Management and Administration in Opole (…), April 4-7, 2018 Opole, WSZiA w Opolu, Opole 2018.
 •  2018 Mstowska I.,  Dubinina M., Chebn Y, Syrtseva S., Social activity of agrarian enterprises as a social accounting object, w : Social and economic aspects of sustainable development of regions, Mongraph, WSZiA w Opolu, Opole 2018.
 •  2018 Mstowska I., Aktywizacja zawodowa ludności w wieku 50+ w województwie opolskim, [w:] Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World, Volume of Scientific Papers, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2018.
 • 2019 Mstowska I., Havrylowa O., Innovative activities in the field of cultural a historical tourism, [w:] Conceptual bases nd trends for development of social – economic processes, WSZiA w Opolu, Opole 2019.
 • Mstowska I., Zubkov R., Priority directions of activisation of investment- innovative processes regional economic structres, w: Społeczne i ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionów, Monograph, Book II, Editet by A. Ohiienko, T.Pokusa, The Academy of Management and Administration in Opole, Opole 2018.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log