PL / EN / DE / UK


mgr Katarzna Syrytczyk

mgr Katarzna Syrytczyk

 • K. Syrytczyk, Zapewnienie jakości kształcenia w europejskim szkolnictwie wyższym na podstawie dokumentów przyjętych w ramach procesu bolońskiego, [w:] Społeczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, red. L. Sobolak, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, s. 223-228, ISBN 83-88469-83-5.
 • K. Syrytczyk, Metody określania rynku docelowego w internecie, [w:] Trendy i tendencje w zarządzaniu MŚP, red. W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2006, s. 200-213, ISBN 83-88980-43-2, 83-7511-019-1.
 • K. Syrytczyk, Wykorzystanie oprogramowania CRM w obsłudze klientów, [w:] Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, red. L. Sobolak, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, s. 429-435, ISBN 978-83-88469-74-9.
 • Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco-edukacyjnych, red. M. Duczmal, W. Potwora, zespół autorski: W. Duczmal, D. Potwora, J. Ratajczak, K. Syrytczyk, A. Łukasik-Turecka, J. Żurawska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007, ISBN 978-83-88980-58-9, 978-83-7511-064-7.
 • K. Syrytczyk, Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco-edukacyjnych, [w:] Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco-edukacyjnych. Część II, red. M. Duczmal, W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2008, s.175-209, ISBN 978-83-88980-67-1, 978-83-7511-093-7.
 • K. Syrytczyk, A. Szadkowska, Istota i uwarunkowania koncepcji zarządzania jawnego, [w:] Przejawy i formy nowoczesnego zarządzania i komunikacji społecznej, red. M. Duczmal, T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2008, s. 83-96, ISBN 978-83-88980-64-0, 978-83-7511-097-5.
 • K. Syrytczyk, Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z uwzględnieniem reklamy internetowej, [w:] Praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, red. W. Duczmal, J. Żurawska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2008, s. 109-127, ISBN 978-83-88980-70-1, 978-83-7511-104-0.
 • K. Syrytczyk, Analiza statystyczna polskiej pomocy humanitarnej,[w:] Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe – wybrane problemy, red. T. Pokusa, M. Duczmal, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, s. 217-225, ISBN 978-83-88980-75-6, 978-83-7511-118.
 • K. Syrytczyk, Koncepcja empowermentu w naukach o zarządzaniu – przegląd definicji, [w:] Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji, red. F. Bylok, L. Cichobłaziński, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 420-429, ISBN 978-83-7193-434-6, ISSN 0860-5017.
 • K. Syrytczyk, K. Wrzosek, Koncepcja outsourcingu oraz jej zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A., [w:] Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania – formy i instrumenty ekonomiczno-społeczne, red nauk. T. Pokusa, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011, s. 144-160, ISBN 978-83-62683-20-8, 978-83-7511-135-4.
 • K. Syrytczyk, M. Ciesielska, CSR trust-based relationship with stakeholders (employees and customers), [w:] Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Vol. II, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká Republika 2011, s. 733-740, ISBN 978-80-904877-7-2, ETTN 042-11-11010-12-5.
 • K. Syrytczyk, M. Ciesielska, Znaczenie zaufania w organizacji zorientowanej społecznie, [w:] Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 15, Nr 2/2011, red. J. Prońko, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2011, s. 25-39, ISSN 2081-2345.
 • K. Syrytczyk, L. Sobolak, Continuous improvement of an organization as a concept of management reinforcing the process of restructuring. An example of use in ‘Bombardier Transportataion Polska’ private limited company in Wroclaw, [w:] Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, ed. J. Kaczmarek, T. Rojek, Department of Economics and Organization of Enterprises of the Cracow University of Economics, Foundation of Cracow University of Economics, Cracow 2012, p. 873-886, ISBN 978-83-62511-51-8.
 • K. Syrytczyk, A. Paroń, Kondycja ekonomiczna firm w województwie opolskim jako przejaw zarządzania w czasie światowego kryzysu gospodarczego (2008r.) – wyniki badań sondażowych [w:] Zarządzanie, logistyka, finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy”, red. T. Pokusa, M. Duczmal, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012, s. 117-135, ISBN 978-83-62683-31-4, 978-83-7511-158-3.
 • K. Syrytczyk, L. Sobolak, The corporate responsibility strategy in the concept of integrated reporting at international level [w:] Integration in management, ed. E. Skrzypek, Department of Quality and Knowledge Management, Faculty of Economics, University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin 2012, ISBN 978-83-62785-36-0. Artykuł złożony na XV Międzynarodową konferencję Naukową „Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki – Integration 2012. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • K. Syrytczyk, L. Sobolak, Environment as the company success inspiration [w:] External and internal sources of success of the organizations, ed. B. Domańska-Szaruga, M. Wójcik-Augustyniak, Studio Emka, Siedlce University of Natural Science and Humanities, Warsaw 2013, p. 11-18, ISBN 978-83-63773-39-7.
 • K. Syrytczyk, A. Paroń, The development of Silesian Wood Cluster LLC as a result of cooperation between enterprises in the wood industry, public administration and research and development institutions, Annals Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, No 83, Warsaw 2013, s. 329-334.
 • K. Syrytczyk, Improving social responsibility –implementing ISO 26000, [w:] Zarządzanie Logistyka – procesy, koncepcje, narzędzia, red. T. Pokusa, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2013, p. 294-304. ISBN 978-83-626883-49-9, 978-83-7511-192-7.
 • K. Syrytczyk, Występowanie zjawiska greenwashing a świadomość ekologiczna konsumentów [w:] Zarządzanie Logistyka – procesy, koncepcje, narzędzia, red. T. Pokusa, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2013, s. 198-208. ISBN 978-83-626883-49-9, 978-83-7511-192-7.
 • K. Syrytczyk, Innowacje inspirowane społeczną odpowiedzialnością i społeczna odpowiedzialność inspirowana innowacjami [w:] Nietechnologiczne innowacje w teorii i praktyce, red. W. Duczmal, J. Żurawska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2014, s. 316-326, ISBN 978-83-62683-54-3, 978-83-7511-199-6.
 • K. Syrytczyk, L. Sobolak, Umiejętność zarządzania potencjałem przedsiębiorstwa źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym [w:] Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, opracowanie i red. nauk. J. Kaczmarek, W. Szymla, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 167-175 (rozdział 14), ISBN: 978-83-65173-18-8.
 • K. Syrytczyk, M. Krzyżanowska, The principle of sustainable development and the protection of historic properties, [w:] Sustainable development: social and economic changes. Monograph, ed. W. Duczmal, T. Pokusa, L. Stepanenko, Publishing House: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2016, s. 264-275, ISBN: 978–83–62683–85–7.
 • K. Syrytczyk, M. Duczmal, The idea of social responsibility and sustainability in supply chain management, Enterprises and economies in the face of contemporary challenges. Management – restructuring – innovation, ed. by M. Dziura, A. Jaki, T. Rojek, Cracow University of Economics, Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics, Cracow 2018, s. 101-108.
 • 2017 Syrytczyk K., The evolution of sustainable development goals in the light of the United Nations Documents, [w:] Transformations in contemporary society: humanitarian aspects, Monograph, red. W. Duczmal, I. Ostopolets, The Academy of Management and Administration in Opole, Opole 2017, s. 131-136, ISBN 978-83-62683-99-4. 
 • 2018 Syrytczyk K., Planned obscolescence of product: a challenge for sustainable development (Celowe postarzanie produktów wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju), [w:] Contemporary problems of improve living standards in a globalized world, Volume of Scientific Pappers, The Academy of Management and Administration in Opole, Opole 2018, ISBN 978-83-946765-1-3, p.662-666.  
 • 2018 Obozna A., Shabelnik N., Syrytczyk K., Ruban K., Strategic management of hotel industry enterprises [w:] Social and economic aspect of sustainable development of regions. Monograph, Book II, ed. Ohiienko A., Pokusa T., The Academy of Management and Administration in Opole, Opole 2018, p. 151-158, ISBN 978-83-946765-1-3.
 • 2018 Duczmal M., Syrytczyk K., The idea of social responsibility and sustainability in supply chain management, [w:] Enterprises and economies in the face of contemporary challenges. Management – Restructuring – Innovation, red. Dziura M., Jaki A., Rojek T., Cracow University of Economics, Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2018, p. 101-108, ISBN 978-83-65907-27-1.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log