PL / EN / DE / UK


Piotr Blaik

prof. zw. dr hab. Piotr Blaik

Prace zwarte

 • Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, (wydanie I), ss. 244; 1997 (wydanie I wznowione), ss. 244; 1999 (wydanie I wznowione), ss. 244 [Książka wyróżniona Nagrodą Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej w 1997 r.].
 • Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 (wydanie II zmienione i rozszerzone), ss. 407.
 • Blaik P, Pokusa T., Kaczmarek J., Potwora W., Potwora D., Kauf S., Bruska A., Matwiejczuk R., Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Duczmala i T. Pokusy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole 2002, ss. 314.
 • Blaik P., Matwiejczuk R., Pokusa T., Integracja marketingu i logistyki – wybrane problemy, pod redakcją naukową R. Matwiejczuka, Politechnika Opolska, Opole 2005, ss. 100.
 • Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego. Aspekt efektywnościowy, praca zbiorowa pod redakcją naukową Blaika, Uniwersytet Opolski, Opole 2007, ss. 207.
 • Blaik P., Matwiejczuk R., Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Uniwersytet Opolski, Opole 2008, ss. 211.
 • Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania (wydanie III zmienione), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ss. 476.
 • Blaik P., Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ss. 280. /współautor: A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk/
 • Blaik P., Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, ss.266
 • Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania (wydanie IV zmienione), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017, ss.400

Artykuły

 • Nowoczesna koncepcja logistyki jako systemowa determinanta zarządzania przedsiębiorstwem, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2009, nr 5, s. 2-9.
  • Logistic processes and potentials in a value chain, „LogForum” 2009, Electronic Scientific Journal of Logistics, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Vol. 5, Issue 2, No. 2, s. 1-8. /współautor: R. Matwiejczuk/
  • Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania w procesie tworzenia wartości, „Logistyka i Transport” 2009, Zeszyty Naukowe Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, nr 1(8), Materiały konferencyjne z konferencji naukowo-technicznej pt. Integracja systemów logistycznych, Wrocław 2009, s. 85-92. /współautor: R. Matwiejczuk/
  • Integracja jako kluczowy problem w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Aspekt modelowania, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 12, s. 31-35.
  • Projektowanie wizji rozwoju logistyki przyszłości, [w:] Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, (red. nauk.) E. Gołembska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 7-20.
  • Rozwój logistyki w kierunku zintegrowanej koncepcji zarządzania, [w:] Logistyka w naukach o zarządzaniu, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010, s. 52-70.
  • Orientacja przepływowa i kompetencje logistyki a efekty przedsiębiorstwa w świetle badań w krajach zachodnich, [w:] Flow Management. Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych, (red.) G. Wróbel, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s. 257-275. /współautor: R. Matwiejczuk/
  • Wpływy logistyki (cz. 1), „Top Logistyk” 2010/2011, nr 6 [18], grudzień 2010 – styczeń 2011, s. 38-41. /współautor: R. Matwiejczuk/
  • Wpływy logistyki (cz.3), „Top Logistyk”, Poznań, nr 2, kwiecień-maj 2011, s.46-50. /współautor: A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk/
  • Kompetencje logistyki jako potencjały sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne, Zeszyty Naukowe, 172, redaktor naukowy E.Urbanowska-Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s.21-30 /współautor: R. Matwiejczuk/
  • Potencjały i korzyści związane z rozwojem i wdrażaniem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, [w:] Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, redaktor: J. Sosnowski, Folia Oeconomica, 251, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 193-209.
  • Identyfikacja kosztów w sferze logistyki. Metody-trendy-struktury-doświadczenia, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 7, 2011, PWE, Warszawa, s. 2-10.
  • Zarządcze przewartościowania w koncepcji efektywności logistyki, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, PWE, Warszawa, nr 1, 2012, s.2-8.
  • Z badań nad wpływem logistyki na efektywność przedsiębiorstw, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, PWE, Warszawa, nr 4, 2012, s.2-9.
  • Tendencje rozwojowe i integracyjne logistyki, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, PWE, Warszawa, nr 6, 2012.
  • Logistics performance Measurement jako koncepcja systemowej oceny i kształtowania procesów logistycznych, [w:], Zarzadzanie. Logistyka. Finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy, redakcja naukowa T. Pokusa, M. Duczmal, Wyższa Szkoła Zarzadzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s.11-29.
  • Koncepcje i metody badań kosztów logistyki oraz ich usytuowanie w skali światowej, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2013, nr 9, s. 2-9.
  • Logistics Determinants of Business Management Performance, [w:] CLC 2012: Carpathian Logistics Congress – Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, 1st Edition, 2013, s. 179-185. /współautor: R. Matwiejczuk/
  • Kluczowe trendy i wyzwania współczesnej logistyki zarządzania łańcuchem dostaw oraz związane z tym strategie działania. W: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego- zarządzanie informacją i nowymi technologiami. Monografia. Wydawnictwo-Beriansk.2016 s. 13
  • Orientacja przepływowa i procesowa w zintegrowanym zarzadzaniu logistycznym i przedsiębiorstwem w: 20 lat. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań IŚ, WSZiA Opole 2016 s.21
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log