PL / EN / DE / UK


Pedagogika specjalna

Ogólna charakterystyka studiów

 

Poziom kształcenia jednolite studia magisterskie
Profil kształcenia praktyczny
Forma studiów stacjonarne i niestacjonarne
Dziedzina i dyscypliny nauki, do których odnoszą się efekty kształcenia Dziedzina nauk społecznych,

dyscyplina Pedagogika i Psychologia

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister
Czas trwania studiów 5 lat
Liczba semestrów 10
Język, w którym odbywa się kształcenia Język polski
Poziom Polskich Ram Kwalifikacji 7

 

Charakterystyka studiów na kierunku:

Studia na kierunku Pedagogika specjalna przygotowują  merytorycznie i praktycznie do pracy z dziećmi jako nauczyciele wspomagający w ramach specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci tego kierunku mają umiejętności i kompetencje, które pozwolą im pełnić ważne role w rozwoju i kształceniu młodego człowieka, a w szczególności będą wyposażać go w elementarną wiedzę, kształtować jego postawy i nawyki, rozwijać jego twórcze myślenie,  kształtować osobowość oraz przygotowywać go do życia w społeczeństwie.

Absolwent jednolitych magisterskich studiów na kierunku Pedagogika specjalna uzyska efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji na poziomie 7.

 

Efekty uczenia na kierunku Pedagogika specjalna w zakresie:

  • wiedzy

W ramach kierunku student zdobędzie wiedzę między innymi z zakresu następujących treści kształcenia: Podstaw edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Psychologicznych aspektów edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Medycznych aspektów edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kulturowych i społecznych aspektów niepełnosprawności intelektualnej, Metodyki kształcenia w grupach zróżnicowanych, Potrzeb człowieka dorosłego z niepełnosprawnością, Sytuacji rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Teorii edukacji integracyjnej, Terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, Metodyki nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Metodyki wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w różnych typach placówek edukacyjnych, na różnych etapach edukacji.

  • umiejętności

Studia na kierunku wyposażają absolwenta między innymi w pogłębione umiejętności w zakresie: tworzenia i prawidłowej oceny procesów pedagogicznych, wychowawczych oraz rozwojowych dziecka z niepełnosprawnością intelektualną; kompetentnej analizy i oceny możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; umiejętności profilaktyczne dotyczące zagrożeń w procesie nauczania i wychowania w placówkach integracyjnych; umiejętności prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w nauczaniu zintegrowanym; umiejętności artystycznych.

  • kompetencji społecznych

Absolwent kierunku będzie gotów min. do: krytycznego dokonywania oceny własnych kompetencji i  umiejętności z obszaru pedagogiki specjalnej w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; stałego samodoskonalenia się, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; współdziałania ze specjalistami i wykorzystywania opinii specjalistów w przypadku trudności z rozwiązaniem problemów  (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w pracy z dzieckiem (uczniem) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; odpowiedzial­nego wypeł­niania zobo­wiązań spo­łecznych i działanie na rzecz interesu publicznego; profesjonalnego i zgodnego  zasadami i normami etyki zawodowej podejmowania i wykonywania działalności pedagogicznej; przyjmowania właściwej postawy wobec alternatywnych sposobów komunikacji osób z niepełnosprawnością oraz ich użytkowników; stosowania dobrych praktyk w pracy pedagoga specjalnego; zgodnego z zasadami etyki podejmowania badań naukowych w obszarze pedagogiki specjalnej; podejmowania odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, za  podejmowane decyzje i pro­wadzone działania oraz ich skutki;  przestrzegania zasad etyki zawodowej pedagoga specjalnego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku jest wyposażony w kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w placówkach oświatowych. Pracę będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • instytucjach oświatowych,
  • placówkach rewalidacyjnych,
  • placówkach pomocy dziecku,
  • przedszkolach publicznych i prywatnych, szkołach podstawowych – placówkach oświatowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi,
  • placówkach wspierających rodzinę dysfunkcyjną,
  • instytucjach organizujących czas wolny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
  • instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodzin borykających się z problemem niepełnosprawności intelektualnej.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo dojrzałości (świadectwo egzaminu maturalnego), złożyła wymagane dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 STYCZNIA 2018 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554) w dziekanacie Uczelni i przystępuje do rekrutacji zgodnie z jej warunkami.

Kandydaci na ten kierunek powinni się charakteryzować m.in. motywacją do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podnoszeniem kompetencji społecznych, kreatywnością, umiejętnością podejmowania nowych wyzwań, wysoką kulturą osobistą czy też wysokim stopniem empatii.

Przyjęcie na studia w WSZiA odbywa się na podstawie przedłożenia: świadectwa dojrzałości, opłaty wpisowego, podpisania umowy i zaakceptowania regulaminu studiów i opłat.  Od decyzji komisji rekrutacyjnej  służy odwołanie (w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji) do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym w statucie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Rektor. Osoba przyjęta na studia składa ślubowanie, którego treść określa statut uczelni. Student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który dokumentuje przebiegi wyniki studiów.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log