PL / EN / DE / UK

Trwa ładowanie ...

Szlachetna paczka

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i wesprzeć tak szlachetną inicjatywę. Trzymamy kciuki za galę a Was zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://nto.plRegulamin wyjazdów studentów

Regulamin wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu na stypendia naukowe w ramach programu Erasmus/Socrates

I. Postanowienia ogólne

 1. W ramach programu Erasmus/Socrates Student może nabyć prawo do wyjazdu na studia za granicą.
 2. Nabywając prawo do wyjazdu na studia, Student może ale nie musi otrzymać grantu na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem.
 3. Otrzymany w ramach programu Erasmus/Socrates grant stanowi tylko wsparcie finansowe, które nie musi pokrywać wszystkich kosztów wyjazdu.

II. Kryteria formalne

  1. Osoba ubiegająca się o stypendium naukowe w ramach programu Erasmus/Socrates musi być obywatelem Polski lub kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus/Socrates, lub posiadać oficjalny status uchodĄcy, lub prawo stałego pobytu w Polsce.
  2. Osoba ubiegająca się o wyjazd na stypendium powinna być studentem zarejestrowanym na jednym z kierunków studiów oferowanych przez WSZiA w Opolu.

Osoba ubiegająca się o stypendium może studiować w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.

 1. Osoba ubiegająca się o stypendium może studiować na studiach licencjackich, magisterskich lub uzupełniających magisterskich.
 2. Osoba ubiegająca się o stypendium musi być w momencie wyjazdu studentem co najmniej 3 semestru i najwyżej przedostatniego semestru roku nauki.
 3. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna wykazywać się dobrymi wynikami w nauce, a co za tym idzie jej średnia ocen z przebiegu studiów nie powinna być niższa niż 3.5.
 4. Osoba ubiegająca się o stypendium nie może posiadać żadnych warunków dotyczących zaliczeń wyznaczonych przez dziekanat i Dziekana.
 5. Osoba ubiegająca się o stypendium w ramach programu Erasmus/Socrates nie może być beneficjentem innego grantu na pokrycie tych samych kosztów związanych z wyjazdem w ramach innych Programów Wspólnotowych (np. Leonardo da Vinci, VI Program Ramowy) lub w ramach innych inicjatyw Komisji Europejskiej.
 6. O wyjazd na stypendium naukowe w ramach programu Erasmus/Socrates można ubiegać się tylko raz przez cały okres studiowania, niezależnie od liczby uczelni i kierunków, na których podjęta była nauka, a także faktu otrzymania lub nie grantu na pokrycie kosztów związanych z tym wyjazdem.
 7. Stypendium nie może trwać krócej niż 3 miesiące i dłużej niż 1 rok akademicki, biorąc pod uwagę czas rzeczywistego studiowania.

III. Etapy i zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na stypendia w ramach programu Erasmus/Socrates będzie odbywać się raz w roku. Rektorat będzie informował wszystkich o terminach za pomocą ogłoszeń umieszczonych w Internecie, oraz w Dziekanacie.
 2. Rekrutacja będzie obejmowała 3 etapy:
  • wstępna selekcja kandydatów;
  • rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym, do którego kraju
  • rozpatrywany jest wyjazd,
  • rozmowa kwalifikacyjna końcowa.

  Żaden z wymienionych etapów nie może zostać pominięty, niezależnie od ilości kandydatów.

 3. Przy wstępnej selekcji kandydatów brane będzie pod uwagę: spełnienie kryteriów formalnych zawartych w pkt. II tego regulaminu;
  • spełnienie wymogów formalnych stawianych przed dokumentacją
  • dostarczaną do Rektoratu;
  • średnia ocen kandydata;
  • deklaracja znajomości języka kraju, do którego rozpatrywany jest wyjazd;
  • zgodność kierunku studiów z możliwościami, jakie niesie za sobą wyjazd.
  • Na dokumentację, o której mowa w pkt. III.3 składają się:
   • Formularz zgłoszeniowy;
  • Dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych, jeżeli:
   • jest dostarczona po terminie wyznaczonym przez Rektorat;
   • nie jest kompletna;
   • wyliczona średnia ocen z przebiegu studiów nie jest potwierdzona przez dziekanat.
  • Osoba deklarująca znajomość jeżyka obcego innego, niż język kraju, do którego rozpatrywany jest wyjazd nie spełnia kryteriów formalnych i zostanie odrzucona w etapie selekcji wstępnej, chyba że umowa podpisana z uczelnią partnerską dopuszcza możliwość porozumiewania się i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w innym jeżyku niż język danego kraju.
  • Osoba zarejestrowana na kierunku niezgodnym z profilem uczelni partnerskiej nie spełnia wymogów formalnych i zostanie odrzucona w etapie selekcji wstępnej, chyba że umowa podpisana z uczelnią partnerską dopuszcza możliwość realizacji przedmiotów zgodnych z kierunkiem studiów kandydata w wymiarze wystarczającym do zaliczenia semestru.
  • Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach selekcji wstępnej najpóĄniej dwa tygodnie po terminie zakończenia zbierania dokumentacji.
  • Wszystkie osoby, które pozytywnie przejdą przez etap selekcji wstępnej zostaną zaproszone do rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym, o terminie którego zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefoniczną wraz z wynikami selekcji wstępnej.
  • Rozmowa kwalifikacyjna z języka obcego odbywać się będzie przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzić będą przynajmniej 2 osoby.
  • Komisja egzaminacyjna dokona oceny znajomości języka przez kandydata i sporządzi odpowiedni protokół z przebiegu egzaminu. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków komisji.
  • Kandydaci, których znajomość języka obcego zostanie oceniona na co najmniej 4.0 zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną końcową, o terminie której zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  • Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona z kandydatem przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzić będą przynajmniej 2 osoby:
   • Pełnomocnik Rektora / Koordynator Programu Socrates/Erasmus;
   • Prorektor, Dyrektor lub Dziekan.
  • Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest do sporządzenie protokołu przebiegu rozmów kwalifikacyjnych. Protokół powinien zawierać m.in. postanowienia końcowe Komisji, czyli listę wybranych kandydatów z uzasadnieniem wyboru. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Komisji.
  • O wynikach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną.

IV. Zasady podziału środków finansowych

 1. Podział środków otrzymanych z Narodowej Agencji Socrates/Erasmus będzie dokonywany proporcjonalnie do zaplanowanych na dany okres wyjazdów.
 2. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę przy podziale środków będzie czas wyjazdu (ilość miesięcy) oraz wysokość kosztów utrzymania w danym kraju.
 3. Kwota grantu na 1 studenta na 1 miesiąc w danym roku akademickim ustalona będzie na podstawie wyliczeń Narodowej Agencji Erasmus/Socrates. Podawana będzie do publicznej informacji niezwłocznie po otrzymaniu jej od Narodowej Agencji Erasmus/Socrates.
 4. Po otrzymaniu grantu z Narodowej Agencji Erasmus/Socrates Rektorat poda do publicznej wiadomości informację o wysokości miesięcznego stypendium dla każdego kraju uwzględnionego w planowanej rekrutacji.

V. Program studiów – Learning Agreement

 1. Wyjazd na stypendium nie jest możliwy, gdy nie został uzgodniony i zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony program studiów, nazywany Learning Agreement.
 2. Uzgodnione Learning Agreement musi zawierać przedmioty zgodne z kierunkiem studiów Studenta oraz taką ich liczbę, by po zakończeniu jego realizacji możliwe było zaliczenie semestru w WSZiA.
 3. Każda rozważana zmiana w Learning Agreement wymaga pisemnej zgodny wszystkich zainteresowanych stron w momencie jej powstania.
 4. Niezrealizowanie postanowień zawartych w Learning Agreement będzie skutkowało koniecznością zwrotu części lub całości otrzymanych środków finansowych, w szczególności dotyczy to również niezaliczonych przedmiotów uwzględnionych w Learning Agreement.
 5. Nie zastosowania się do postanowienia zawartego w pkt. V.4 będzie równoznaczne z niezrealizowaniem postanowień zawartych w Learning Agreement.

VI. bowiązki i prawa studenta przed wyjazdem na stypendium

 1. Student zobowiązany jest do ustalenia z właściwym Dziekanem programu studiów (Learning Agreement), który będzie realizowany w uczelni partnerskiej oraz do uzyskania pisemnej akceptacji tego programu.
 2. Student zobowiązany jest do podpisania umowy z WSZiA o przyznanie grantu na wyjazd. Nie podpisanie umowy będzie równoznaczne z rezygnacją ze stypendium.
 3. Student zobowiązany jest do wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia wymaganego przez kraj, do którego będzie się udawał. Koszty tego ubezpieczenia pokrywa Student.
 4. Student zobowiązany jest do założenia konta walutowego, chyba że w kraju, do którego nastąpi wyjazd istnieje możliwość przekazania środków pieniężnych w inny, tańszy i równie bezpieczny sposób. Sposób przekazywania środków będzie stanowił jeden z punktów umowy pomiędzy Studentem a WSZiA.
 5. Student zobowiązany jest do podpisania weksla, który stanowić będzie zabezpieczenie na wypadek zerwania umowy między WSZiA a Studentem i nie zwrócenia przez niego kwoty otrzymanego grantu.

VII. Obowiązki i prawa studenta w czasie wyjazdu

 1. Student zobowiązany jest do realizowania uzgodnionego programu studiów zawartego w dokumencie Learning Agreement.
 2. W przypadku każdej zmiany w Learning Agreement Student zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody wszystkich zainteresowanych stron w momencie jej powstania. Nie dopuszcza się dokonywania zmian w Learning Agreement po powrocie z uczelni partnerskiej.
 3. W czasie pobytu w uczelni partnerskiej student zachowuje prawo do wszystkich stypendiów, które otrzymał przed wyjazdem lub do których nabył prawo.
 4. W czasie pobytu w uczelni partnerskiej student zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z Koordynatorem Programu Socrates/Erasmus, a szczególnie do dostarczania drogą elektroniczną miesięcznych sprawozdań z pobytu.
 5. W czasie pobytu uczelni partnerskiej student zobowiązany jest do opłacania 30% czesnego w uczelni macierzystej.
 6. Student nie ponosi żadnych kosztów związanych z opłacaniem nauki w uczelni partnerskiej. Niemniej jednak, uczelnia przyjmująca może żądać zapłaty na pokrycie kosztów ubezpieczenia, członkostwa w organizacjach studenckich na takich samych zasadach jakie obowiązują studentów miejscowych.

VIII. Obowiązki i prawa studenta po powrocie z uczelni partnerskiej

 1. Student ma prawo ubiegać się o stypendia związane z wynikami w nauce, na podstawie zaliczonych przedmiotów w uczelni partnerskiej po odpowiednim przeliczeniu otrzymanych ocen na skalę stosowaną w WSZiA.
 2. Po powrocie z uczelni partnerskiej student zobowiązany jest do wypełnienia ankiety opracowanej przez Narodową Agencję Socrates/Erasmus.
 3. Student zobowiązany jest do rozliczenia grantu.
 4. Rozliczenie grantu obejmuje:
   • wypełnioną ankietę, o której mowa w pkt. VIII.2;

  zrealizowane i potwierdzone przez uczelnię partnerską Learning Agreement;

 5. złożenie dokumentu potwierdzającego pobyt w uczelni partnerskiej zawierającego termin początkowy i końcowy pobytu;
 6. wykaz otrzymanych zaliczeń zgodnych z Learning Agreement – Transcript of Records;
 7. końcowe sprawozdanie z pobytu.
 8. Grant uważa się za nierozliczony, jeżeli którykolwiek z podpunktów punktu VIII.4 nie zostanie spełniony.
 9. Brak rozliczenia grantu skutkować będzie koniecznością zwrotu części lub całości otrzymanych środków finansowych.

IX. Obowiązki i prawa WSZiA wobec studenta przed jego wyjazdem

 1. WSZiA zobowiązana jest do uzyskania od odpowiednich osób w uczelni partnerskiej zapewnienia o możliwości zrealizowania ustalonego programu studiów oraz pisemnej akceptacji tego programu.
 2. WSZiA zobowiązana jest do poinformowania studenta o wszystkich wymaganiach formalnych i prawnych, jakie musi on spełnić przed wyjazdem do danego kraju. A w szczególności: o obowiązku posiadania wizy, ubezpieczeń, pozwoleń dotyczących przebywania i studiowania za granicą, itp.
 3. WSZiA zobowiązana jest do przekazania Studentowi wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zakwaterowania i warunków studiowania oferowanych przez uczelnię partnerską.

X. Obowiązki i prawa WSZiA wobec studenta w czasie jego pobytu w uczelni partnerskiej

 1. WSZiA zobowiązana jest do przekazywania Studentowi środków pieniężnych w ratach miesięcznych na wcześniej wskazane konto, chyba że umowa pomiędzy WSZiA a Studentem stanowi inaczej.
 2. Płatność będzie przekazywana z góry do 5 każdego miesiąca, tj. miesiąca, którego płatność dotyczy.
 3. Wszelkie koszty związane z przekazywaniem środków finansowych pokrywa WSZiA.

XI. Obowiązki i prawa WSZiA wobec studenta po jego powrocie do kraju

 1. WSZiA zobowiązana jest do rozliczenia grantu Studentowi, jeżeli spełni on wszystkie wymagania formalne zawarte w pkt. VIII.4
 2. WSZiA zobowiązana jest do zaliczenia semestru Studentowi, jeżeli spełni on wszystkie wymagania formalne zawarte w pkt. VI.1 oraz VIII.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi część integralną z umową pomiędzy WSZiA a Studentem.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.
wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log