PL / EN / DE / UK


Animacja życia kulturalnego osób dorosłych

Animacja życia kulturalnego osób dorosłych

Animacja życia kulturalnego osób dorosłych – studia te dają możliwość uzyskania kompetencji do animowania przedsięwzięć o charakterze kulturalnym skierowanych do osób dorosłych, szczególnie w obrębie instytucjonalnego wspierania w organizacji czasu wolnego. Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do umiejętnego rozbudzania potencjału i zainteresowań osób dorosłych, do kreowania ścieżki ich rozwoju osobistego, głównie poprzez udział w kulturze. Sednem działania animatora życia kulturalnego osób dorosłych jest upowszechnianie zdrowego, aktywnego stylu życia, upowszechnianie kultury, a z drugiej strony dostarczanie kreatywnych i konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego.  Absolwent kierunku jest zarówno pedagogiem, jaki i artysta i menadżerem kultury.

ADRESACI
Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie i pragnących podjąć pracę z ludźmi dorosłymi. Kierunek polecany jest osobom kreatywnym, otwartym, samodzielnym w swoim działaniu i zainteresowanym artystyczną twórczością, obeznanym w instytucjach i wydarzeniach kulturalnych.  Kierunek polecany jest instruktorom, animatorom kultury, pedagogom, nauczycielom, pracownikom służb medycznych, pracownikom domów opieki społecznej.

WIEDZA
Absolwent zapozna się z teorią i praktyką aktywizacji i animacji społeczno-kulturalnej, metodami i technikami działań aktywizacyjnych oraz poradnictwem zawodowym i egzystencjalnym. Studia wyposażają w wiedzę dotyczącą problemów życiowych osób dorosłych, biomedycznych podstaw zmian zachodzących w życiu człowieka, a także dają podstawy z zakresu przedsiębiorczości, samozatrudniania, interwencji kryzysowej oraz organizacji i zarządzania grupą. Słuchacze poznają również prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej, nabędą wiedzę o sztuce i kulturze oraz komunikacji społecznej. Absolwenci poznają potrzeby, możliwości i ograniczenia osób dorosłych i z ich uwzględnieniem w sposób kreatywny i samodzielny będą umieć projektować programy kulturalnej i rekreacyjnej aktywności.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent potrafi organizować i wpierać rozwój społeczny i kulturalny osób dorosłych, zarówno tych czynnych zawodowo, jaki i bezrobotnych i emerytów. Posiądzie umiejętności kreowania i projektowania pozytywnych zachowań, niezbędnych do przezwyciężania trudności współczesnych zmian cywilizacyjnych i kulturowych. Ponadto słuchacz nabędzie umiejętności integracji grup i społeczności lokalnych, nauczy się pracować w oparciu o procesy grupowe, a także będzie potrafić planować, organizować i realizować projekty animacji społecznej i kulturalnej. Absolwent kreatywnie i samodzielnie będzie zagospodarowywać czas wolny osób dorosłych. Dodatkowo nabędzie umiejętności odnajdowania walorów leczniczych w sztuce, inicjowania aktywności twórczej oraz wspierania rozwoju osobistego poprzez uczestnictwo w sztuce. Kierunek daje sposobność rozwinięcia umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć grupowych, budowania zespołu oraz sprawnego komunikowania się.

KOMPETENCJE
Absolwent posiada kompetencje umożliwiające mu podejmowanie działań aktywizacyjnych w społeczności osób dorosłych, w zarówno w jego miejscu pracy, jak i środowisku domowych. Będzie potrafił organizować, inicjować i kierować społecznością lokalną, rozwiązywać jej problemy i motywować jej członków do podejmowania działań w obszarze kultury. Kierunek wyposaża słuchacza w kompetencje umożliwiające mu diagnozowanie środowiska lokalnego oraz projektowanie oddziaływań w obszarze rozwoju osobistego w oparciu o szeroko rozumianą kulturę. Ponadto absolwent będzie zdolny do kierowania i zarządzania elementami społeczno-kulturowymi środowiska lokalnego oraz organizowania i aktywizacji lokalnych sił społecznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studia dają kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy w obszarze kultury w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach społecznych i placówkach działających w systemie pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, placówkach świadczących usługi społeczne, centrach wolontariatu. Uzyskana kwalifikacje i umiejętności mogą być wykorzystane w domach kultury, klubach zainteresowań, ośrodkach wsparcia dziennego, stowarzyszeniach czy w ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log