PL / EN / DE / UK


Animator społeczności lokalnej

Animator społeczności lokalnej

Animator społeczności lokalnej to kierunek studiów podyplomowych skierowany do osób pragnących aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i chcących być liderami ożywiającymi funkcjonowanie różnych środowisk społecznych oraz podnoszącymi ich jakości życia. Celem studiów jest nabycie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie udoskonalania działalności środowiskowej, szczególnie w obszarach wymagających profilaktyki lub interwencji.

ADRESACI
Studia te kierowane są do osób pragnących pracować jako animatorzy i doradcy w obszarze społeczności lokalnych. Kierunek polecany jest liderom organizacji pozarządowych, pracownikom socjalnych, działaczom w obrębie kultury oraz pedagogom chcących doskonalić swoją wiedzę, umiejętności i postawy w zakresie metod i technik pracy w charakterze animatora środowiska lokalnego.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku.

WIEDZA
Absolwent kierunku nabędzie wiedzę z zakresu animacji społecznej, polityki publicznej, teorii i strategii rozwoju społecznego. Pozna narzędzie partycypacji społecznej, sposoby inicjowania i budowania partnerstw lokalnych, zasady edukacji dorosłych, budowania indywidualnych ścieżek rozwoju (coaching) oraz współpracy grupowej oraz diagnozy środowisk. Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania i budowania ośrodków ekonomii społecznej.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent będzie przygotowany do pracy w szeroko rozumianej aktywizacji środowiskowej. Nabędzie umiejętności  w zakresie dokonywania diagnozy społeczności lokalnej, opracowywania lokalnych strategii rozwoju, inicjowania i budowania partnerstw oraz sieci społecznych (networker). Nauczy się efektywnie
i kreatywnie wprowadzać narzędzia partycypacji społecznej oraz animować współpracę środowiskową, a także będzie umiał pracować w oparciu o dynamikę grupy, podtrzymywać zaangażowanie i motywowanie innych Absolwent nabędzie umiejętności, dzięki którym będzie mógł wspomagać rozwój instytucji edukacyjnych, społecznych i kulturalnych.

KOMPETENCJE
Kierunek pozwala na nabycie kompetencji umożliwiających podejmowanie działań w szeroko rozumianej aktywizacji poszczególnych środowisk społecznych. Absolwent w sposób kreatywny i innowacyjny będzie budował i wspierał funkcjonowanie lokalnych środowisk.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Kierunek daje możliwości podjęcia pracy w szeroko rozumianych podmiotach ekonomii społecznej, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach społecznych i organizacjach pożytku publicznego.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log