PL / EN / DE / UK


Gerontopedagogika

Gerontopedagogika

Studia te przygotowują słuchaczy do pracy z ludźmi starzejącymi się. Podczas studiów słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne potrzebne do pracy i opieki nad osobami starszymi.

ADRESACI:

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

WIEDZA:

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu m.in. następujących treści kształcenia: psychologii procesu starzenia się, geriatrii, psychologii człowieka dorosłego, elementów demografii, psychologii rozwoju człowieka, andragogiki.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z ludźmi starszymi.

KOMPETENCJE:

Student jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz ludzi starszych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci posiadają przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z ludźmi starszymi.  Mogą podjąć pracę w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach readaptacji, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log