PL / EN / DE / UK


Mediacje i negocjacje

Mediacje i negocjacje

Mediacje i negocjacje to kierunek studiów podyplomowych skierowany do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności negocjacyjne i mediacyjne. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kreatywnego i efektywnego rozwiązywania konfliktów występujących w rodzicach, w środowisku lokalnym, w zakładach pracy, w szkołach, a także w kontaktach handlowych i politycznych. Studia są też świetną okazją do rozwoju własnej osobowości i poprawy relacji interpersonalnych, zarówno tych zawodowych jak i osobistych. diagnozy swoich mocnych i słabych stron. Słuchacze w toku zajęć będą mięli szanse do diagnozy swoich mocnych i słabych stron Słuchacz zdobędzie umiejętności i kwalifikacje umożliwiające mu sprawne zarządzanie konfliktami, a to daje szanse na nowy zawód i rozwój kariery, lepsze relacje rodzinne i tym samym poprawę jakości własnego życia.

ADRESACI
Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie I lub II stopnia. Polecane są przede wszystkim menadżerom, pracownikom stanowisk kierowniczych firm oraz instytucji państwowych i samorządowych, dyrektorom szkół, a także wszystkim osobom zainteresowanym pracą w zawodzie mediatora lub negocjatora zarówno w placówkach o charakterze społecznym, jak i w sferach handlowych, biznesowych czy na szczeblu dialogu międzynarodowego. Kandydat na mediatora lub/i negocjatora powinien charakteryzować się dobrze rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi, dużą odpornością na stres, asertywnością, kreatywnościa i wysoka etyką zawodową.

WIEDZA
Słuchacz uzyska wiedzę na temat przyczyn, obszarów, mechanizmów, konsekwencji, rodzajów i dynamiki konfliktów, dowie się jakimi metodami i technikami można je rozwiązywać oraz posiądzie wiedzę z zakresu procedur mediacyjnych w Polsce oraz prawa cywilnego i karnego. Absolwent będzie posiadał wiedzę niezbędna do pokojowego, pozasądowego rozwiązywania konfliktów politycznych, społecznych, gospodarczych i rodzinnych, dowie się także na temat manipulacji w negocjacjach i sposobów obrony przed nimi.. Ponadto nabędzie wiedzę w zakresie teoretycznych podstaw rozwiązywania sporów, reguł rządzących negocjacjami i mediacjami, psychologicznych aspektów sytuacji konfliktowych oraz adekwatnych metod interwencji w sytuacjach spornych.

UMIEJĘTNOŚCI
Studia dają możliwość kształcenia umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji. Słuchacze w toku zajęć z wybitnymi praktykami i specjalistami przećwiczą różne techniki mediacji i negocjacji oraz sposoby przeciwdziałania stereotypom, manipulacjom i pseudotechnikom negocjacyjnym (tzw. „ciemne strony negocjacji”). Absolwent posiądzie praktyczne umiejętności sprawnej komunikacji interpersonalnej, będzie umiał analizować przyczyny i mechanizmy konfliktów oraz dobierać i wykorzystywać właściwie techniki i metody rozwiązania. Słuchacz będzie się uczył pracować w warunkach stresu i silnego pobudzenia emocjonalnego oraz wyciągać konstruktywne wnioski z każdej konfliktowej sytuacji.

KOMPETENCJE
Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą w sposób efektywny, wykorzystać zasoby podmiotów, do rozwiązywania konfliktów w różnych obszarach życia. Absolwenci będę wykorzystywać modele oraz style komunikacyjne do prowadzenia skutecznych pertraktacji i mediacji, będą umiejętnie wykorzystywać swój wizerunek i techniki autoprezentacji w prowadzeni rozmów. Umiejętności diagnozowania konfliktów, techniki myślenia kreatywnego oraz zdolności radzenia sobie ze stresem pomogą absolwentom w rozwiązywaniu złożonych i trudnych sytuacji konfliktowych. Absolwenci rozwiną swoje kompetencje w zakresie stosowania adekwatnych metod i strategii negocjacyjnych, analizy sytuacji negocjacyjnej oraz  radzenia sobie z manipulacjami.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent uzyska kompetencje oraz uprawnienia niezbędne do samodzielnego prowadzenia mediacji oraz  podstawę do ubieganie się o wpis do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych. Ukończenie kierunku daje szanse na zatrudnienie w charakterze mediatora i negocjatora w szkołach, domach dziecka, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i poprawczych, korporacjach zawodowych ale także w instytucjach i organizacjach, zajmujących się pomocą w sytuacjach kryzysowych. Absolwenci będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w ośrodkach mediacyjnych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log