PL / EN / DE / UK


Psychopedagogika twórczości

Psychopedagogika twórczości

Słuchacz studiów podyplomowych na tym kierunku zostanie wyposażony w umiejętności pozwalające na stymulowanie aktywności środowiskowej i twórczych postaw dzieci. Zdobędzie również  wiedzę dotyczącą metod i technik sprzyjających pobudzaniu kreatywności i aktywnemu uczestnictwu w procesie kształcenia. Zapozna się także z koncepcjami pedagogiki twórczości oraz technikami rozwijania twórczego myślenia.

 

ADRESACI:

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

WIEDZA:

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki twórczości, kreatywności, diagnozowania potrzeb uczniów-dzieci, wsparcia dzieci i młodzieży oraz animacji środowiska lokalnego.

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w zakresie doradztwa zawodowego oraz edukacyjnego.

 

KOMPETENCJE:

Student jest gotowy do twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent jest przygotowywany do pracy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, wychowawczo-resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

 

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log