PL / EN / DE / UK


Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Pedagogika resocjalizacyjna

Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Pedagogika resocjalizacyjna

Resocjalizacja i socjoterapia to specjalność na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela w tej specjalności. Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dydaktyki specjalnej, diagnostyki w pedagogice specjalnej, przygotowania merytorycznego oraz przygotowania dydaktyczno-metodycznego.

 

ADRESACI:

Oferta studiów kierowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów (mających kwalifikacje do nauczania).

WIEDZA:

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu m.in. następujących treści kształcenia: psychologia kliniczna, psychopatologia, pedagogika specjalna, podstawy prawne dotyczące resocjalizacji, profilaktyki społecznej, diagnostyki psychopedagogicznej, czy też pedagogiki resocjalizacyjnej, socjoterapii.

 

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Posiada umiejętności diagnostyczne oraz umiejętności związane z doborem środków i metod pracy  z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

 

KOMPETENCJE:

Student jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także do współpracy z rodzicami tych dzieci.

 

PRAKTYKA:

Praktyka wynosi 180 godzin.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności Pedagogika resocjalizacyjna.  Absolwent może podjąć pracę w szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Studia trwają 3 semestry i obejmują 450 godzin zajęć dydaktycznych oraz 180 godzin praktyk.

Zajęcia odbywają się w piątki oraz wybrane soboty i niedziele.

Rozpoczęcie: październik
Zakończenie: sierpień

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log