PL / EN / DE / UK


Superwizja w pracy nauczyciela-wychowawcy

Superwizja w pracy nauczyciela-wychowawcy

Jest to specjalność na studiach podyplomowych skierowana do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych. Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu superwizji.

 

ADRESACI:

Oferta studiów kierowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych.

WIEDZA:

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu m.in. z następujących treści kształcenia: psychologii klinicznej, psychologii rozwojowej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej, profilaktyki społecznej, diagnostyki psychopedagogicznej, wypalenia zawodowego, socjoterapii, metod pracy z dzieckiem z trudnościami w nauce, metod pracy z dzieckiem z trudnościami w wychowaniu, metod pracy z rodziną w podejściu systemowym, psychoterapii, metod rozwiązywania konfliktów w grupie, coachingu, superwizji pracy własnej i grupowej.

UMIEJĘTNOŚCI:

Słuchacz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami/opiekunami w placówkach oświatowych. Posiada umiejętności poddawaniu refleksji pracy własnej, wymiany doświadczeń, analizowania pracy innych, poszukiwania nowych rozwiązań w pracy własnej, doskonalenia warsztatu pracy, zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

KOMPETENCJE:

Słuchacz jest gotowy do podejmowania nowych wyzwań w pracy oraz przezwyciężania trudności i rozwiązywania problemów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Superwizja jest procesem poznawania siebie w relacji pomagania, rozwoju własnego warsztatu pracy, zapobiega wypaleniu zawodowemu. Jest to czas, w którym pedagog i jego praca jest przedmiotem szczególnej uwagi. Po ukończeniu studiów Absolwenci będą przygotowani do dokonywania trafnej diagnozy, rozwiązywania sytuacji trudnych w ich pracy, do nowego rozwiązywania problemów, zapobieganiu rutynie.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

wszia opole 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 18
tel. 77 402-19-00/01, 77 542-11-55
info@poczta.wszia.opole.pl
Odwiedź nas:
Lokalizacje
Akademiki
Wirtualny spacerr
Komunikacja
Odwiedź także Fit Life Szara Willa
log